Особлива інформація емітента — 08.12.2020

Посилання на особливу інформацію у форматі *.pdf — Особлива інформація Будтранс os_i_081220.pdf

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

08.12.2020
___________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№27
____________
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління                                              Григорович О.І.
___________________     _________________        _____________________________
(посада)                            (підпис)              (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БУДТРАНС»

2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

3.Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5

4.Ідентифікаційний код юридичної особи: 03481328

5.Міжміський код та телефон, факс: (044) 3792960, (044) 3792963

6.Адреса електронної пошти: budtrans_kyiv@emitent.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://bud-trans.kiev.ua

http://bud-trans.kiev.ua/os-08-12-2020           08.12.2020
(адреса сторінки)                                                                  (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.12.2020 припинено повноваження Голова Правління Григорович Олександр Іванович 75,4352

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 08.12.2020 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол Наглядової ради №6/2020 від 08.12.2020) >.
Посадова особа Григорович Олександр Іванович, яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 75,4352%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 397770 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.12.2017 року.

08.12.2020 припинено повноваження Заступник Голови Правління Бондаренко Марина Володимирівна 0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 08.12.2020 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол Наглядової ради №6/2020 від 08.12.2020) >.
Посадова особа Бондаренко Марина Володимирівна, яка займала посаду Заступник Голови Правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.12.2017 року.

08.12.2020 припинено повноваження Член Правління Довгасенко Костянтин Васильович 0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 08.12.2020 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол Наглядової ради №6/2020 від 08.12.2020) >.
Посадова особа Довгасенко Костянтин Васильович, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.12.2017 року.

08.12.2020 Обрано Голова Правління Григорович Олександр Іванович 75,4352

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 08.12.2020 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Голова Правління на новий строк (Протокол Наглядової ради №6/2020 від 08.12.2020.>.
Григорович Олександр Іванович обраний на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 75,4352%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 397770 грн..
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <на 3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <Заступник Голови правління, виконуючий обов’язки Голови правління ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України”, Голова правління ПрАТ «БУДТРАНС»>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <39777 шт. простих іменних> акцій.<>

08.12.2020 Обрано Заступник Голови Правління Бондаренко Марина Володимирівна 0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 08.12.2020 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Заступник Голови Правління на новий строк (Протокол Наглядової ради №6/2020 від 08.12.2020.>.
Бондаренко Марина Володимирівна обрана на посаду Заступник Голови Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн..
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <на 3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <головний бухгалтер ПрАТ «БУДТРАНС», т.в.о. Голови Правління ПрАТ «БУДТРАНС», член Правління, заступник Голови Правління ПрАТ «БУДТРАНС».>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.<>

08.12.2020 Обрано Член Правління Довгасенко Костянтин Васильович 0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 08.12.2020 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Член Правління на новий строк (Протокол Наглядової ради №6/2020 від 08.12.2020.>.
Довгасенко Костянтин Васильович обраний на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн..
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <на 3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <Приватний підприємець Довгасенко К.В., член Правління ПрАТ «БУДТРАНС», Генеральний директогр ТОВ «Автоцентр» >.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.<>
____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар