Особлива інформація Будтранс від 23.04.21

Посилання на особливу інформацію у форматі *.pdf — Особлива інформація Будтранс від 23.04.21 os23042021_pravochyny.pdf

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
23.04.2021
___________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№10
____________
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління                                              Григорович О.І.
___________________     _________________        _____________________________
(посада)                            (підпис)              (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БУДТРАНС»

2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

3.Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5

4.Ідентифікаційний код юридичної особи: 03481328

5.Міжміський код та телефон, факс: (044) 3792960, (044) 3792963

6.Адреса електронної пошти: budtrans_kyiv@emitent.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА, фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://bud-trans.kiev.ua

http://bud-trans.kiev.ua/os-info-budtrans-23-04-21           23.04.2021
(адреса сторінки)                                                                  (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.04.2021 1000 148,9 671,59167

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 23.04.2021 р.
(Протокол №1/2021 від 23.04.2021 р.).
Предмет правочинів: Укладення будь-яких договорів та угод фінансово-господарського характеру.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:
Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.
Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за Статутом товариства.
Гранична сукупна вартість правочинів: 1000 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 148,9 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 671,59167 %;
Загальна кількість голосуючих акцій: 44227;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 44226;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 44226;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар