Особлива інформація 09.04.2019 14:40

Посилання на текст в форматі *.pdf — Особлива iнформацiя №1 ПрАТ Будтранс вiд 090419 посадовi особи

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

    09.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№18
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління                                     Григорович О.І.
(посада)                   (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, м. Київ, пров. Карельський, буд. 5
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03481328
  5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 3792960 (044) 3792963
  6. Адреса електронної пошти budtrans_kyiv@emitent.net.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на http://bud-trans.kiev.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку                                                       09.04.2019

(адреса сторінки)                                                             (дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.04.2019 Припинено повноваження Ревізор акціонерного товариства Білошапка Тетяна Василівна 0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 09.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2019 від 09.04.2019)>.

Посадова особа Білошапка Тетяна Василівна, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 24.04.2014 р..>.

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.04.2019 Обрано Ревізор акціонерного товариства Білошапка Тетяна Василівна 0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 09.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Ревізора на новий строк  (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2019 від 09.04.2019 р.)>.

Білошапка Тетяна Василівна обрана на посаду Ревізор акціонерного товариства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: < 5 років  >.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <бухгалтер ТОВ «Автоцентр», бухгалтер ТОВ «Карсервіс100», Ревізор ПрАТ «БУДТРАНС» >.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0 шт. простих іменних> акцій.

 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар