Особлива інформація 09.04.2019 15:00

Посилання на текст в форматі *.pdf — Оcоблива інформація №2 ПрАТ Будтранс від 090419 — згода на правочини

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

09.04.2019

___________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№19

____________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління Григорович О.І.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, м. Київ, пров. Карельський, буд. 5
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03481328
  5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 3792960 (044) 3792963
  6. Адреса електронної пошти budtrans_kyiv@emitent.net.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному

веб-сайті учасника фондового ринку http://bud-trans.kiev.ua
09.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 09.04.2019 10000 1107 903,34237

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 09.04.2019 р.

(Протокол №1/2019 від 09.04.2019 р.).

Предмет правочинів: Укладення будь-яких договорів та угод фінансово-господарського характеру.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:

Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть

вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за Статутом товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1107 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 903,34237 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 44227;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 44226;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 44226;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар