Особлива інформація 23.04.2021 № 2

Посилання на текст в форматі *.pdf — Особлива iнформацiя №1 ПрАТ Будтранс вiд 090419 посадовi особи

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

    23.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№11
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління                                     Григорович О.І.
(посада)                   (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, м. Київ, пров. Карельський, буд. 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03481328
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 3792960 (044) 3792963
6. Адреса електронної пошти budtrans_kyiv@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА, фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на http://bud-trans.kiev.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку                                                       23.04.2021

(адреса сторінки)                                                             (дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2021 Припинено повноваження Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна д/н 4,0849

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 23.04.2021 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 23.04.2021 р.)>.
Посадова особа Григорович Лариса Володимирівна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,0849%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 21540 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 24.04.2018 р.>.

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2021 Припинено повноваження Член Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна д/н 2,3459

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято < загальними зборами акціонерів> 23.04.2021 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < закінчення терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 23.04.2021р.)>.
Посадова особа Зуєвич Марія Василівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,3459%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 12370 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 24.04.2018 р.>.

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2021 Припинено повноваження Член Наглядової ради Григорович Володимир Олександрович д/н 2,0064

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 23.04.2021 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <закінчення терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 23.04.2021р.)>.
Посадова особа Григорович Володимир Олександрович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,0064%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10580 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 24.04.2018 р.>.

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2021 обрано Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна д/н 4,0849

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою> 23.04.2021 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Голова Наглядової ради на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 23.04.2021 р. про обрання членом Наглядової ради та Протокол Наглядової ради №5/2021 від 23.04.2021 р. про обрання Головою Наглядової ради) >.
Григорович Лариса Володимирівна обрана на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,0849%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 21540 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <на 3 роки >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <зам. Генерального директора ТОВ «Автоцентр», Голова Наглядової ради ПрАТ «БУДТРАНС», директор ТОВ «АГОРА СЕРВІС».>
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <2154 простих іменних> акцій.
<Голова Наглядової ради є акціонером товариства.>

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2021 обрано Член Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна д/н 2,3459

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 23.04.2021 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Член Наглядової ради на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 23.04.2021 р.)>.
Зуєвич Марія Василівна обрана на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,3459%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 12370 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: < на 3 роки >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <член Наглядової ради ПрАТ «БУДТРАНС»>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <1237 шт. простих іменних> акцій.
<Член Наглядової ради є акціонером товариства.>

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2021 обрано Член Наглядової ради Григорович Володимир Олександрович д/н 2,0064

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 23.04.2021 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи Член Наглядової ради на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2021 від 23.04.2021 р.)>.
Григорович Володимир Олександрович обраний на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,0064%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10580 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <на 3 роки >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: <заступник директора з економічних питань ТОВ «АГОРА СЕРВІС», член Наглядової ради ПрАТ «БУДТРАНС» >.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <1058 шт. простих іменних> акцій.
<Член Наглядової ради є акціонером товариства.>

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар