Повідомлення про виникнення особливої інформації 05.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 03481328
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3792960, (044) 3792963
5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

04.09.2018 р. Наглядова рада ПрАТ „БУДТРАНС” прийняла рішення про зміну складу посадових осіб. Зміст рішення: припинення повноважень двої членів Правління . Обгрунтування змін: необхідність приведення кількісного і персонального складу Правління до вимог нової редакції Статуту товариства. Підстава змін: Протокол Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №5/2018 від 04.09.2018 р.
Припинив повноваження член Правління Топко Валерій Васильович. Частка в статутному капіталі емiтента 0 %. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі: 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2014 р.
Припинив повноваження член Правління Степанов Сергій Миколайович. Частка в статутному капіталі емiтента 0 %. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі : 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2014 р.
Обидві посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали. Замість посадових осіб, які припинили повноваження, нікого не обрано, оскільки кількість членів Правління в новій редакції Статуту товариства зменшена з 5-ти до 3-х.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова правління Григорович О.І.
Дата повідомлення: 04.09.2018
Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар