Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
(код за ЄДРПОУ 03481328)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект їх порядку денного

 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» (далі – Товариство), 02094, м. Київ, провулок Карельський, 5.
 2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року о 14.00, м. Київ, провулок Карельський, 5, 2-й поверх, приймальня, кабінет №2.5.
 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 24 квітня 2018 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
 4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2018 р.
 5. Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
 8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.
 9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ(крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
По першому питанню порядку денного: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:  Голова Лічильної комісії: Гаращук Т.П.
По другому питанню порядку денного: Обрати Головою зборів Григорович Л.В., Секретарем зборів Білошапку Т.В.

По третьому  питанню порядку денного: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2017 році та визнати роботу Правління  за 2017 рік задовільною.

По четвертому  питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

По п’ятому  питанню порядку денного: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та визнати роботу Ревізора за 2017 рік задовільною.

По шостому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства  за 2017 рік.

По сьомому  питанню порядку денного: Дивіденди за результатами 2017 року не нараховувати

По восьмому питанню порядку денного: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надати повноваження Голові правління  Григоровичу О.І. (з правом передоручення) на підписання статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов’язаних з його державною реєстрацією.

По дев’ятому питанню порядку денного: Внести зміни та доповнення  до внутрішніх положень Товариства  шляхом затвердження їх  у новій редакції.

По десятому питанню порядку денного:  Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо  ринкова вартість майна  або  послуг,  що  є  предметом  такого  правочину, перевищує 25 % вартості  активів  за даними   останньої   річної   фінансової   звітності. Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів у сумі 10000 тис. грн.

По одинадцятому питанню порядку денного: Припинити повноваження Наглядової ради товариства у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень у складі: Голова Наглядової ради  Григорович Л.В. , члени Наглядової ради: Гринченко І. О., Зуєвич М.В.

По дванадцятому питанню порядку денного: Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х осіб на 3 роки. Вважати повноваження членів Наглядової ради такими, що набувають чинності  з 25.04.2018р. Затвердити  умови цивільно-правових  договорів,  що укладатимуться з  членами Наглядової ради,  на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління  Григоровича О.І. підписати цивільно-правові договори  з  членами Наглядової ради. Проект рішення щодо обрання  персонального складу членів Наглядової ради не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з проведенням кумулятивного голосування.
5-1) Адрес власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного  з питань, включених до проекту порядку денного а також інформація, зазначена в ч. 4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”: http://bud-trans.kiev.ua

6)Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 10.00 до 16.00   в  приймальні,  а в день проведення загальних зборів — також  у місці  їх  проведення. Посадова  особа  Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової  ради Григорович Лариса Володимирівна. Контактна особа Григорович Лариса Володимирівна, телефон для довідок  (044) 379-29-60.

7)Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися(відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”): Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища  акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

8)Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність  містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, а інакше представник голосує на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2017 Попередній 2016
Усього активів 2179,4 686,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2128,8 378,9
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 32,4 46,2
Гроші та їх еквіваленти 18,2 60,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) — 183,7 -124,6
Власний капітал 593,3 652,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 527,3 527,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 1586,1 34,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) — 59,1 — 151,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52730 52730
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) — 1,12 — 2,88

Наглядова рада ПрАТ «БУДТРАНС»

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар