Призначення Ревізора ПрАТ «Будтранс»

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»

2. Код за ЄДРПОУ: 03481328

3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 573-30-34, (044)573-30-32

5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

24.04.2014 р. відбулися зміни у персональному складі посадових осіб емітента, а саме: обрання посадової особи емітента. Обґрунтування змін: дострокове припинення повноважень Ревізора товариства, про що раніше повідомлялося у особливій інформації про емітента, та необхідність обрання Ревізора товариства на новий строк.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів товариства №1/2014 від 24.04.2014 р.. Посадова особа Білошапка Тетяна Василівна обрана на посаду Ревізор товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 08.08.2008 — Державна податкова адміністрація в Київській області, головний державний податковий ревізор-інспектор відділу внутрішнього контролю управління податкового контролю юридичних осіб  (ГДПРІ); з 03.12.2012 — ТОВ «Автоцентр» (м. Київ) бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Обрана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Т.в.о. Голови правління М.В. Бондаренко
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 24.04.2014
(дата)

 

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар