Річний звіт 2017 року

Перелік файлів річного звіту за 2017 рік емітента ПрАТ „Будтранс”

Назви розділів річного звіту за 2017 рік Назви файлів
1. Основні відомості про емітента: list1_2017.pdf
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) list2_2017.pdf
7. Інформація про посадових осіб емітента list3_2017.pdf
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента list4_2017.pdf
9. Інформація про загальні збори акціонерів list5_2017.pdf
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент list6_2017.pdf
12. Відомості про цінні папери емітента list7_2017.pdf
13. Опис бізнесу list8_2017.pdf
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента list9_2017.pdf
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
list10_2017.pdf
17. Інформація про стан корпоративного управління list11_2017.pdf
Текст аудиторського висновку (звіту) vysnovok_2017.pdf
Річна фінансова звітність forma1_2017.pdf

forma2_2017.pdf

Зміст zmist_2017.pdf
Звіт одним файлом Zvit_2017.pdf