Річний звіт 2018 року

Перелік файлів річного звіту за 2018 рік емітента ПрАТ „Будтранс”

 

Назви розділів річного звіту за 2018 рік Назви файлів
Титульний аркуш titul_2018.pdf
Зміст zmist_2018.pdf
ІІІ.Основні відомості про емітента list3_2018.pdf
IV.Інформація про органи управління list4_2018.pdf
V.Інформація про посадових осіб емітента list5_2018.pdf
VI.Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) list6_2018.pdf
VII.Звіт керівництва (звіт про управління) list7_2018.pdf
VIII.Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента list8_2018.pdf
X.Структура капіталу list9_2018.pdf
XI. Відомості про цінні папери емітента list10_2018.pdf
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента list11_2018.pdf
Річна фінансова звітність forma1_2018.pdf

forma2_2018.pdf

XV.Відомості про аудиторський звіт list12_2018.pdf
XVI.Твердження щодо річної інформації list13_2018.pdf
XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду list14_2018.pdf
Звіт одним файлом zvit_2018.pdf