Річний звіт 2019 року

Перелік файлів річного звіту за 2019 рік емітента ПрАТ „Будтранс”

Назви розділів річного звіту за 2019 рік Назви файлів
Титульний аркуш titul_2019.pdf
Зміст zmist_2019.pdf
ІІІ.Основні відомості про емітента list3_2019.pdf
IV.Інформація про органи управління list4_2019.pdf
V.Інформація про посадових осіб емітента list5_2019.pdf
VI.Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) list6_2019.pdf
VII.Звіт керівництва (звіт про управління) list7_2019.pdf
VIII.Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента list8_2019.pdf
X.Структура капіталу list9_2019.pdf
XI. Відомості про цінні папери емітента list10_2019.pdf
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента list11_2019.pdf
Річна фінансова звітність forma1_2019.pdf

forma2_2019.pdf

XV.Відомості про аудиторський звіт list12_2019.pdf
XVI.Твердження щодо річної інформації list13_2019.pdf
XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду list14_2019.pdf
Звіт одним файлом zvit_2019.pdf