Річний звіт 2021 року

Перелік файлів річного звіту за 2021 рік емітента ПрАТ „Будтранс”

Назви розділів річного звіту за 2020 рік Назви файлів
Титульний аркуш titul_2021.pdf
Зміст zmist_2021.pdf
ІІІ.Основні відомості про емітента emitent_2021.pdf
IV.Інформація про органи управління upravlinnja_2021.pdf
V.Інформація про посадових осіб емітента posadovi_osoby.pdf
VI.Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) zasnovnyky_2021.pdf
VII.Звіт керівництва (звіт про управління) zvit_kerivnytstva2021.pdf
VIII.Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента zvit_osoby_5ibilshe_2021.pdf
X.Структура капіталу struktura_kapitaly_2021.pdf
XI. Відомості про цінні папери емітента vidomist_tsinni_papery_2021.pdf
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента gospodarska_dijalnist_2021.pdf
Річна фінансова звітність forma1_2021.pdf 

forma2_2021.pdf

XVI.Твердження щодо річної інформації tverdgennja_2021.pdf
XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду vidomist_ipotechni_tsinni_papery_2021.pdf
Звіт одним файлом zvit_2021.pdf