РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «БУДТРАНС» за 2012 рік

До уваги акціонерів!
Пропонуємо Вам ознайомитися з даними річного звіту ПрАТ «БУДТРАНС» за 2012 рік. (завантажити архів ZVIT_BUDTRANS_za_2012_new)

РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПрАТ „БУДТРАНС”
за 2012 рік

Перелік розділів річного звіту емітента
ПрАТ „БУДТРАНС” за 2012 рік

Титул звіту
1. Основні відомості про емітента
(реквізити, види діяльності і інше)
2. Інформація про засновників емітента та кількість і вартість акцій
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7 Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
8 Відомості про цінні папери емітента (в т.ч. випуски акцій)
9 Опис бізнесу.
10. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов’язання емітента
11. Особлива інформація про емітента
12. Інформація про стан корпоративного управління.
13 Річна фінансова звітність
а) Форма №1-м – Баланс
б) Форма №2-м – Звіт про фінансові результати

14 Зміст та примітки

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правління Скупенко Олексій Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
18.05.2013
М.П. (дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за рік 2012
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Будтранс»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03481328
1.4. Місцезнаходження емітента пров. Карельський, 5, м.Київ, Деснянський,
02094
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0445733034, 0445733032
1.6. Електронна поштова адреса емітента budtrans_kyiv@emitent.net.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії 20.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація №78 (1582), доповнення №90 (1594) від 17.05.2013
опублікована у Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку» 23.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Річна інформація http://bud-trans.kiev.ua в мережі
розміщена на Інтернет 23.04.2013
власній сторінці (дата)
(адреса сторінки)

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне Приватне акціонерне товариство «Будтранс»
найменування
3.1.2. Скорочене ПрАТ «Будтранс»
найменування
3.1.3. Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
3.1.4. Поштовий індекс 02094
3.1.5. Область, район Деснянський
3.1.6. Населений пункт м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок пров.Карельський, 5
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №311423
3.2.2. Дата державної реєстрації 13.11.1998
3.2.3. Орган, що видав Деснянська районна у місті Києві державна адміністрація
свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний 527300,00
капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний 527300,00
капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку 351005
3.3.3. Поточний рахунок 26004336615700
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку 351005
3.3.6. Поточний рахунок д/н
3.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
[2010]Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20
[2010]Інші будівельно-монтажні роботи 43.29
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 68.20
майна

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Відсоток акцій
особи засновника та/або ЄДРПОУ (часток, паїв), які
учасника засновника належать
засновнику та/або
та/або учаснику (від
учасника загальної кількості)

Товариство з обмеженою 16400345 бульвар Праці, 6/14, кв.1, м.Київ, 02095 4,74100000000
відповідальністю
«Будторгтранссервіс»
Прізвище, ім’я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
фізичної особи який видав паспорт (часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

93 фізичних особи д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 95,25900000000
Усього: 100,00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 15

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1

Фонд оплати праці: 296,0 тис.грн у 2012 році.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року:
Порівняно з 2011 роком фонд оплати праці зменшився на 6,4 тис. грн. у зв’язку зі
скороченням персоналу.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників
операційним потребам емітента: Емітент сприяє навчанню працівників, задіяних у основній
діяльності, у системі професійної перепідготовки

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Скупенко Олексій Володимирович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1984
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 6
6.1.7. Найменування підприємства ПАП ЕРДЕ Банк, нач. управління
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з вирішенням усіх питань діяльності
товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та
Наглядової ради. Скликає і проводить засідання Правління товариства, забезпечує виконання
ним статутних обов’язків. Розмір виплаченої винагороди за перебування на посаді Голови
Правління згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі щодо посадової особи у
2012 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж
керівної роботи 6 років. Попередня посада — нач. управління ПАП ЕРДЕ Банк. Посадова особа
не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Топко Валерій Васильович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1970
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 22
6.1.7. Найменування підприємства ПП «Моноліт», директор
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Правління товариства.
Розмір виплаченої винагороди на перебування на посаді члена Правління згідно штатного
розкладу. Змін у персональному складі щодо посадової особи у 2012 році не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 22 роки.
Попередня посада -ПП «Моноліт» — директор . Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа одночасно працює Генеральним директором ТОВ
«Автоцентр».
6.1.1. Посада Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Вербовський Валерій Вікторович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1976
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 2
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Правнича фірма «Самохвалов та партнери»,
та попередня посада, яку займав юрисконсульт
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Правління товариства
та виконанням функцій заступника Голови правління товариства. Розмір виплаченої винагороди
за перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Змін у персональному
складі щодо посадової особи у 2012 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 2 роки. Попередня посада -ТОВ «Правнича
фірма «Самохвалов та партнери», юрисконсульт. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах.
6.1.1. Посада Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Сербин Павло Юрійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1980
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 7
6.1.7. Найменування підприємства Будівельна компанія «Інтералбуд», менеджер
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Правління товариства.
Винагорода за перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Змін у
персональному складі у 2012 році щодо посадової особи не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 7 років. Попередні
посади:Будівельна компанія «Інтералбуд», менеджер . Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посадова особа також займає посаду директора ТОВ «ВМА
Консалтинг».
6.1.1. Посада Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Степанов Сергій Миколайович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1980
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 2
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Укрмостобуд», юрисконсульт
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Правління товариства.
Винагорода за перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Змін у
персональному складі щодо посадової особи у 2012 році не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 2 роки. Попередня посада -ТОВ
«Укрмостобуд», юрисконсульт. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах.
6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Бондаренко Марина Володимирівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1967
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 11
6.1.7. Найменування підприємства заступник директора СПД Прокопенко м.Київ
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з організацією системи бухгалтерського
обліку товариства. Винагорода за перебування на посаді Головного бухгалтера згідно штатного
розкладу. Зміни у персональному складі у 2012 році щодо посадової особи були: призначена
на посаду головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Стаж керівної роботи 10 років. Попередня посада -заступник директора СПД Прокопенко
м.Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не
займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада Ревізор акціонерного товариства
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Касмінко Наталія Анатоліївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1976
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 9
6.1.7. Найменування підприємства Банк „УкрАгро”, начальних відділу по цінних паперах та
та попередня посада, яку займав фондовому ринку
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з організацією роботи Ревізора
товариства. Винагорода за перебування на посаді Ревізора ні в грошовій, ні в натуральній
формах не виплачувалась. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2012 році
були: обрано Ревізором згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1-3004 від
30.04.2012р. ). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної
роботи 6 роки. Попередня посада -Банк „УкрАгро”, начальних відділу по цінних паперах та
фондовому ринку. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Даних щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах немає.
6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Григорович Лариса Володимирівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1969
6.1.5. Освіта Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 7
6.1.7. Найменування підприємства Зам. Генерального директора ТОВ «Автоцентр”.
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з організацією роботи Наглядової ради
Винагорода за перебування на посаді Голови Наглядової ради ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2012 році були: обрано Головою Наглядової ради. Підстава рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будтранс» (Протокол №1-3004 від 30.04.2012 р.) щодо обрання до складу Наглядової ради та рішення Наглядової ради ПрАТ „Будтранс” (Протокол №10/30-04 від 30.04.2012 р.) щодо обрання Головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 7 років. Попередня посада — зам. Генерального директора ТОВ «Автоцентр”, м.Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Гапіченко Володимир Кузьмич
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1946
6.1.5. Освіта Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи 6
6.1.7. Найменування підприємства «Укрнафтопродуктбуд», інженер-наладчик
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Наглядової ради
товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Наглядової ради ні в грошовій, ні в
натуральній формах не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у
2012 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж
керівної роботи 6 років. Попередня посада: інженер-наладчик «Укрнафтопродуктбуд». Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Даних щодо займаних посад на інших
підприємствах немає.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Зуєвич Марія Василівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1946
6.1.5. Освіта Середня технічна
6.1.6. Стаж керівної роботи 31
6.1.7. Найменування підприємства Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення
та попередня посада, яку займав ПрАТ „Будтранс”, на даний час — пенсіонерка
6.1.8. Опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Наглядової ради
товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась. Зміни у персональному складі щодо посадової особи за звiтний перiод були:
обрано членом Наглядової ради. Підстава — рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ
«Будтранс» (Протокол №1-3004 від 30.04.2012 р.) . Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) — 31.
Попередні посади: Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ПрАТ „Будтранс”,
на даний час – пенсіонерка. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
Посада Прізвище, ім’я, по Паспортні дані Дата Кількість Від загальної Кількість за видами акцій
батькові фізичної фізичної особи внесення акцій кількості прості прості на привілейо- привілейо-
особи або повне (серія, номер, дата до реєстру (штук) акцій (у іменні пред’явника вані на
найменування видачі, орган, який відсотках) вані іменні пред’явника
юридичної особи видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 20.10.2011 1355 2,56970000000 1355 0 0 0
Григорович Лариса
Володимирівна
Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 20.10.2011 1237 2,34590000000 1237 0 0 0
Зуєвич Марія Василівна
Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 30.09.1999 147 0,27900000000 147 0 0 0
Гапіченко Володимир
Кузьмич
Голова Правління фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 20.10.2011 2 0,00190000000 2 0 0 0
Скупенко Олексій
Володимирович

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ревізор акціонерного фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0
товариства Касмінко Наталія
Анатоліївна
Головний бухгалтер фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0
Бондаренко Марина
Володимирівна
Член Правління фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0
Степанов Сергій
Миколайович
Член Правління фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0
Сербин Павло Юрійович
Член Правління фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0
Вербовський Валерій
Вікторович

Член Правління фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0
Топко Валерій
Васильович
Усього: 2741 5,19650000000 2741 0 0 0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної Ідентифі- Місцезнаходження Дата Кількість Від Кількість за видами акцій
особи внесення акцій загальної прості прості на привілейо- привілейо-
каційний до (штук) кількості іменні пред’явника вані на
код за реєстру акцій (%) вані іменні пред’явника
ЄДРПОУ
П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, Дата Кількість Від Кількість за видами акцій
найменування органу, який видав внесення акцій загальної прості прості на привілейо- привілейо-
паспорт до (штук) кількості іменні пред’явника вані на
реєстру акцій (%) вані іменні пред’явника
Фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 20.10.2011 39777 75,4352 39777 0 0 0
Усього: 39777 75,4352 39777 0 0 0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2012
Кворум зборів, % 80,37
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття
рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3.Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття
рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення
за наслідками розгляду цього звіту.
5.Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2011 рік.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
7.Відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
8.Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
9.Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10.Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Голова правління.

Результати розгляду питань порядку денного:
Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення, а саме:
1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Будніченко Тамара Михайлівна;
Члени комісії: Сай Олена Віталіївна, Ковальчук Віктор Васильович.
2. Визнати діяльність Правління за 2011 рік задовільною.
3. Визнати діяльність Наглядової ради за 2011 рік задовільною.
4. Затвердити висновок про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2011 рік.
5. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.
6. Дивіденди за результатами 2011 року не виплачувати, а отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.
7. Відкликати членів Наглядової ради товариства Мряченка О.Л. та Гапіченка В.К.
8. Визначити кількісний склад членів Наглядової ради у кількості 3 осіб.
9. Обрати членами Наглядової ради товариства Григорович Ларису Володимирівну, Гапіченка
Володимира Кузьмича та Зуєвич Марію Василівну.
10. Відкликати Ревізора Мельникова Валерія Вікторовича.
Обрати Ревізором товариства Касмінко Наталію Анатоліївну.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю
особи або прізвище, ім’я та по «Трейдбізнесцентр»
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30212925
Місцезнаходження пр-т Перемоги, 27, к.57, м.Київ,, Голосіївський, Україна,
03055
Номер ліцензії або іншого АВ №376810
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що ДКЦПФР
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого 25.10.2007
документа
Міжміський код та телефон 0444841878
Факс 0444841878
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть зберiгача
Опис: Зі зберігачем укладено Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій
у зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій

Повне найменування юридичної Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський
особи або прізвище, ім’я та по депозитарій цінних паперів»
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження вул. Тропініна, 7г, м.Київ, Шевченківський, Україна, 04107
Номер ліцензії або іншого АВ №498004
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що ДКЦПФР
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого 19.11.2009
документа
Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть депозитарiю
Опис: З депозитарієм укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів у зв’язку з
дематеріалізацією випуску акцій

Повне найменування юридичної Аудитор Семененко Петро Федорович
особи або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма Пiдприємець — фiзична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1696504154
Місцезнаходження вул. Іскрівська, 20/1, м.Київ, Соломянський, 03087
Номер ліцензії або іншого 1896
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що Аудиторська палата України
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого 26.01.2001
документа
Міжміський код та телефон 0442857451
Факс 0442857451
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Сертифікат аудитора серія А№000208, виданий АПУ 17.02.1994р. на підставі Рішення
АПУ № 261/2 від 29.11.2012р. термін чинності сертифікату продовжено до 17.02.2018р.
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1896 від 26.01.2001р.,
видане за Рішенням АПУ № 98, Рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 термін дії Свідоцтва
продовжено до 04.11.2015р. Свідоцтво НКЦПФР АБ 000881 №971 від 05.03.2009р. про
внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів продовжено
до 04.11.2015р.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у
реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна статут-
випуску про ідентифіка- форма випуску вартість ному
реєстрацію (грн.) капіталі
випуску ційний (%)
номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.09.2010 789/1/10 ДКЦПФР UA1014011001 Акції Іменні Бездокументарна 10,00 52730 527300,00 100
прості Іменні
Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась лише на неорганізованому
позабіржовому ринку.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Фактів лістингу/делістингу цінниз паперів емітента на фондових біржах не було.

Мета додаткової емісії: Додаткової емісії акцій не було.

Спосіб розміщення: Розміщення цінних паперів у 2012 році не було.

У 2010 році здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій.
У 2011 році здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування акціонерного товариства на «Приватне акціонерне товариство «Будтранс».
Реквізити останнього свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:
— реєстраційний № 789/1/10;
— дата реєстрації: 20.09.2010;
— дата видачі: 23.06.2011;
— орган видачі: ДКЦПФР.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Пiдприємство створене за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на базi викупленого цiлiсного майнового
комплексу Колективного пiдприємства Управлiння будiвництва «Укрнафтопродуктбуд», зареєстрованого
Ватутiнською районною державною адмiнiстрацiєю м.Києва 12.04.1994 за №0121-1323, згiдно договору
купiвлi-продажу №190 вiд 17.05.1998 (Свiдоцтво про власнiсть №181 вiд 21.11.1995) та додаткових коштiв i
майна двох юридичних осiб. Зареєстроване як Відкрите акцiонерне товариство „Будтранс”.
З 2011 року підприємство продовжує свою діяльність як Приватне акціонерне товариство „Будтранс”.
Інформація про організаційну структуру емітента
Органiзацiйна структура включає апарат управління, виробничий підрозділ, службу сторожової охорони, підрозділ технічного персоналу.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.
Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться згiдно з П(С)БО, затв. Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 31.03.99, зi змiнами i доповненнями.
Основнi засоби вiдображаються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення,
спорудження, виготовлення, з урахуванням обов»язкових дооцiнок, якi були проведенi за рiшенням Кабiнету
Мiнiстрiв України у зв»язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Iндексацiя балансової вартостi основних
засобiв проводилась прямолiнiйно за єдиними державними нормами з 01.01.1997 року. Амортизацiя
нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi
основних засобiв на початок звiтного перiоду. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається з
урахуванням їх ефективного використання.
Запаси включають сировину, матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запчастини, тару, готову
продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на поточному рахунку. Дебiторська заборгованiсть
вiдображається за реальною вартiстю, з вирахуванням сумнiвних боргiв. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
визначається у вiдповiдностi з методом нарахування при наданнi робiт та послуг. Податки нараховуються у
вiдповiдностi до чинного податкового законодавства, з вирахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були
компенсованi або виникли у звiтному роцi.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДТРАНС»
станом на 31 грудня 2012р.

Голові правління ПрАТ “БУДТРАНС”
Акціонерам ПрАТ”БУДТРАНС”
НКЦПФР

м.Київ 15 квітня 2013р.

Мною, аудитором Семененко Петром Федоровичем (сертифікат аудитора серія А№000208, виданий Аудиторською Палатою 17.02.1994р. на підставі Рішення АПУ № 261/2 від 29.11.2012р. термін чинності сертифікату продовжено до 17.02.2018р., свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1896 від 26.01.2001р., видане відповідно до Рішення АПУ № 98, Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. №221/3 термін дії Свідоцтва продовжено до 04.11.2015р., Свідоцтво НКЦПФР АБ 000881 №971 від 05.03.2009р. про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів продовжено до 04.11.2015р.), на основі договору № 4/3/13 від 22 березня 2013р. проведено аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БУДТРАНС» (далі – “Товариство”) за період діяльності з 01 січня 2012р. по 31 грудня 2012р. з метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2012р.
Аудиторська перевірка проводилась з 22.03.2013р. по 15.04.2013р.
Аудиторський висновок виконано на підставі Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА №800, №701, №720, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003р. № 122/2 “Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів”, «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку затвердженого, рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007р. за № 53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011р. №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
Основні відомості про аудитора:
Семененко Петро Федорович проживає за адресою: 03087, м.Київ, вул. Іскрівська 20/1,т.285-74-51, факс 285-74-51.
Мета перевірки-підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству інформації про емітента цінних паперів, статей та показників у фінансовій звітності Товариства, складеній у відповідності до діючих у звітному році нормативів та до вимог Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (згідно з Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007р. за № 53/13320, і №1360 від 29.09.2011р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096, та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
Перевірка проведена за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Масштабність аудиту:
По договору № 4/3/13 від 22 березня 2013р. масштабом аудиту передбачалось у відповідності до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів аудиту №800, №700, №701,№705,№706,№720, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, законодавства України, в тому числі Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням ДКЦПФР 19.12.2006р. №1528 і №1360 від 29.09.2011р., отримання всіх необхідних даних для формування незалежної професійної думки про наявність достатньої кількості свідоцтв та суттєвих відхилень між даними звітності замовника та вимог нормативів по її підготовці та розкриттю.
Відповідальність за цю фінансову звітність несе управлінський персонал ПрАТ ”БУДТРАНС”. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки в межах чинного законодавства України.
Опис аудиторської перевірки:
Перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародними стандартами аудиту №800, №700, №701, №705, №706, №720, Вимогами, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360 і від 19.12.2006р. № 1528, які зобов’язували планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Перелік перевіреної фінансової інформації:
-Баланс (Форма №1-м) станом на 31 грудня 2012р.;
-Звіт про фінансові результати (Форма №2-м) за 2012р.;
інші документи.
Товариство обрало облікову політику вiдповiдно до вимог, встановлених нормативами Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 року, до затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться згiдно з П(С)БО, затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99, зi змiнами i доповненнями. Основнi засоби вiдображаються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення, з урахуванням обов’язкових дооцiнок, якi були проведенi за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв’язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Iндексацiя балансової вартостi основних засобiв проводилась прямолiнiйно за єдиними державними нормами з 01.01.1997 року. Амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається з урахуванням їх ефективного використання. Запаси включають сировину, матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запчастини, тару, готову продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi. Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на поточному рахунку. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, з вирахуванням сумнiвних боргiв. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахування при наданнi робiт та послуг. Податки нараховуються у вiдповiдностi до чинного податкового законодавства, з вирахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному роцi.
Місце проведення перевірки: м.Київ, Карельський пров.5.
Річну звітність підписували:
Голова правління: Скупенко Олексій Володимирович
Головний бухгалтер: Бондаренко Марина Володимирівна
У звітному періоді Товариство розкривало Особливу інформацію про емітента, визначену частиною І статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, а саме: інформацію про зміну складу посадових осіб емітента. Зміна посадових осіб не вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.
Суттєвість аудиту:
Розмір суттєвості визначався по відношенню до виявлених в ході аудиту відхилень згідно з професійною думкою аудитора у відповідності з вимогами Нормативів аудиту.
Перевірка проводилась із дотриманням вимог чинного законодавства України, нормативів і стандартів з питань бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Аудитору було надано повний комплект фінансової звітності відповідно до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності та податковим законодавством.
В результаті проведеного аудиту встановлено:
Відомості про емітента:
Найменування емітента Приватне акціонерне товариство ” БУДТРАНС ”
Код ЄДРПОУ 03481328
Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство
Дата державної реєстрації 13.11.1998р. (Серія А01 №311423)
Номер запису в ЄДР №1066105 0003 000957
Орган, що здійснив реєстрацію Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження 02094,м.Київ, пров.Карельський,5
Телефон 044 5733034
Факс 044 5733032
Розрахунковий рахунок 26004336615700
МФО 351005
Назва банку ПАТ «УкрСиббанк»
Види діяльності за КВЕД:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого майна
Товариство створене згідно з законодавчими актами України, які регулюють порядок створення суб’єктів підприємницької діяльності, і керується в своїй діяльності на ринку цінних паперів Законами України ”Про цінні папери та фондовий ринок”, ”Про акціонерні товариства” та іншими законодавчими актами України.
Заявлений статутний капітал сформований повністю.
Акції прості іменні, вартістю 10.0грн., всього-52730 шт., на суму 527300грн., форма існування акцій бездокументарна.
Останні зміни до Статуту відбулися в 2011р. відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1/2011 від 08.04.2011р.), відбулася зміна найменування підприємства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС».
В звітному періоді додатково цінні папери не випускались.
Фінансова звітність емітента відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-X1V від 16.07.1999р. до затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Звітність, як фінансова, так і податкова, складалась на підприємстві своєчасно.
ОБЛІК АКТИВІВ
Станом на 31.12.2012р. на балансі підприємства обліковується активів на загальну суму 1073.8т.грн., з них найбільшу питому вагу складають основні засоби 727.9 т.грн. (67.79%). Необоротні активи складають 727.9т.грн..(67.79 %) від загальної вартості активів підприємства. Оборотні активи-345.9т.грн. (32.21%).
Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу (амортизації)
Облік основних фондів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативів. Знос основних фондів розраховується у відповідності до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, вимог “Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів”, затвердженої наказом Мінфіну України № 159 від 24.07.1997р., Положення (стандарту) бухгалтерського обліку П(С)БО 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Мінфіну України № 92 від 27.04.2000р. із змінами і доповненнями. Дані бухгалтерських рахунків ідентичні в головній книзі і бухгалтерському балансі.
Всі операції, пов’язані з рухом на рахунку “Основні засоби” в зв’язку з надходженням і вибуттям основних засобів, оформляються на підприємстві належним чином, документами встановленого зразку, повністю та своєчасно відображаються у звітах. Підсумки підраховано вірно.
Основні засоби станом на 31.12.2012р. за залишковою вартістю були –727.9 т.грн., первісна вартість – 1772.9 т.грн., знос – 1045т.грн. Ступінь зносу основних засобів складає-58.94%. Умови користування звичайнi.
Ступiнь використання основних засобiв дозволяє користуватися основними засобами Товариства. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було
Облік основних засобів, їх класифікація та оцінка на 31.12.2012р. відповідає вимогам П(С)БО № 7 “Основні засоби”. Аналітичний облік основних засобів відповідає даним фінансової звітності.
Переоцінка основних засобів не проводилась.
Амортизація (знос) проводились у відповідності до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Амортизація нараховувалась вірно.
Облік запасів
Оприбуткування виробничих запасів проводиться за цінами придбання, їх рух та списання на виробничі потреби підтверджується первинними документами. Порядок визначення запасів на 31.12.2012р. відповідає вимогам П(С)БО № 9 “Запаси”. Відповідно даних фінансової звітності на 31.12.2012р. розмір запасів становить – 36.0т.грн.: виробничі запаси – 36.0т.грн.
Облік витрат обігу
Облік витрат обігу відповідає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”, розподіл загальногосподарських витрат не суперечить вимогам чинного законодавства. Дані наведені в формі № 2-м “Звіт про фінансові результати” перевірялись на основі первинних документів.
Податковий облік відповідає вимогам ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.
Дебіторська заборгованість
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ” затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. №237 із змінами і доповненнями.
Станом на 31.12.2012р. підприємство має таку заборгованість:
— за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість-0т.грн., первісна -0т.грн., резерв сумнівних боргів-0т.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
-з бюджетом-0т.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість-118.2т.грн.
Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку по вищезгаданим статтям.
Касові операції проводяться та обліковуються у відповідності до вимог Постанови правління НБУ від 15.12.2004р. № 637 ”ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. за № 40/10320. Вимоги щодо дотримання ліміту каси витримуються. Записи по рахунках проводяться на підставі первинних документів, що витримують всі вимоги по їх формуванню та складанню. Кожний запис по поточному рахунку підтверджено виписками банку.
Станом на 31.12.2012р. залишок грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті склав 1.7 т.грн., в іноземній валюті 0 т.грн. Відповідні залишки відображені правильно у бухгалтерських регістрах та у балансі на 31.12.2012р.
Розрахунки з бюджетом проводяться у відповідності до встановлених чинним законодавством строків сплати податків та видів бюджетних платежів і податків.
Інші оборотні активи-190.0т.грн.
ОБЛІК ПАСИВІВ
В структурі пасивів підприємства переважає власний капітал.
Так, на 31.12.2012р. власний капітал становить 1061.8т.грн., або 98.88% від загальної вартості пасивів, а залучений капітал становить-12т.грн., або 1.12% від загальної вартості пасивів.
Власний капітал
Зміст і форми звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 “ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 із змінами і доповненнями.
Розмір облікованого статутного капіталу відповідає розміру сплаченого статутного капіталу та становить 527300 грн. і розподілений на 52730 простих іменних акцій, вартістю 10 грн.
У зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій у 2010 році випуск цінних паперів зареєстровано в бездокументарній формі. У 2011 році у зв’язку з приведенням діяльності емітента у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, вибором типу „приватне акціонерне товариство” та відповідною зміною його найменування відбулась заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Реквізити останнього свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: реєстраційний №789/1/10, дата реєстрації 20.09.2010 р., дата видачі 23.06.2011р.
Станом на звітну дату 31.12.2012 р. відповідно до ДОГОВОРУ №Е-2 від 11.11.2010р. «Про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій, що дематеріалізується» ТОВ «Трейдбізнесцентр» (Зберігач), що діє на підставі ліцензії на депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, яка видана ДКЦПФР Серія АВ №376810 від 25.10.2007р., надавав послуги зберігача цінних паперів.
Відповідно до Договору про обслуговування емісії цінних паперів №Е2371 від 03.11.2010р. Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (Депозитарій), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004, що видана ДКЦПФР 19.11.2009р., надавав ПрАТ «Будтранс» послуги депозитарію цінних паперів.
Дивіденди по цінних паперах не нараховувались і не виплачувались.
Загальні збори акціонерів відбулися 30.04.2012р.
Додатковий вкладений капітал-227.8т.грн.
Резервний капітал-18.0т.грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): + 288,7т.грн.
Облік зобов’язань
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ”, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. із змінами і доповненнями.
Залишки на рахунках, що підтверджують залишки сум зобов’язань, відповідають вимогам стандарту № 11 “Зобов’язання”. Дані бухгалтерського обліку зобов’язань відповідають даним фінансової стійкості та становлять:
Поточні зобов’язання:
— кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги — 4.0т.грн.
Поточні зобов’язання за розрахунками:
— зі страхування-0т.грн.
-з оплати праці-0т.грн.
— інші поточні зобов’язання- 8.0т.грн.
Розрахунок вартості чистих активів Товариства за станом на кінець звітного 2012р. показує, що вартість чистих активів акціонерного товариства (1061.8тис.грн.) більша від статутного капіталу (527.3тис.грн.). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
В звітному періоді значних правочинів не було. Наглядова рада не приймала рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Стан корпоративного управління відповідає чинному законодавству України.
Дані первинного обліку відповідають Стандарту № 15 “Дохід” та податковий облік – ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ, Методика перенесення сальдо рахунків на 01.01.2012р. не суперечить вимогам методичних рекомендацій Мінфіну.
Аудитором зібрано достатній матеріал, що дає змогу пересвідчитись у наявності реальних активів та пасивів підприємства.
Аудитор підтверджує те, що надана інформація відповідає дійсному стану підприємства та дає уявлення про реальний склад активів і пасивів суб’єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту №800, №700, №701, №705, №706, №701, №720.
Фінансова звітність Товариства складалася своєчасно.
Достовірність оцінки основних засобів відповідає критеріям визнання за П(С)БО № 7 “Основні засоби”, аналітичний облік відповідає синтетичному.
Облік та звітність надходжень, реалізації, інвентаризації, методи визначення зносу (амортизації), відповідають П(С)БО № 7 “Основні засоби”, податковому обліку основних засобів та їх амортизації.
Витрати виробництва та обігу відповідають обліку витрат до П(С)БО № 16 “Витрати”, податковому обліку валових витрат відповідно до ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” затвердженому Міністерством фінансів України 28.12.2000р. № 353 із змінами і доповненнями.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “ДОХІД”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. із змінами і доповненнями.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав за звітний період 1419.9 т.грн., класифікація і оцінка доходу проведена згідно з П(С)БО № 15 “Дохід”, податкового обліку, що регулюється ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно вимог П(С)БО № 1 та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, річні інвентаризації проведені відповідно до вимог чинного законодавства. Бухгалтерська та статистична звітність складались своєчасно.
Дані фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПрАТ ”Будтранс” станом на 31.12.2012р.
Станом на 01.01.2012р. Станом на 31.12.2012р. Динаміка
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
К1.=ф1(ряд.220+ряд.230+ряд.240) : Ф1ряд.620 К1=0.072 К1=0.142 Відхилення +0.070
Нормативне значення коефіцієнта більше 0.
2.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
К2= ф1 ряд260 : ф1 ряд.620 К2=8.153 К2=28.825 Відхилення +20.672
Нормативне значення коефіцієнта більше 1.
3.Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)
К3= ф1 ряд380 : ф1 ряд640 К3=0.957 К3=0.989 Відхилення +0.032
Коефіцієнт показує питому вагу власного капіталу у загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.
4.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
К4= ф1(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд630) : ф1 ряд.380 К4=0.045 К4=0.011 Відхилення -0.034
Нормативне значення коефіцієнта менше 1.
5.Коефіцієнт рентабельності активів
К5=ф2(стр.220 або стр.225 ) : ф1(стр.280 (гр.3) + стр.280 (гр.4)) / 2 К5=0.148 К5=0.058 Відхилення -0.090
Нормативне значення коефіцієнта більше 0.
Наведені розрахунки показують, що грошова платоспроможність підприємства збільшилась на 0.070 і грошових коштів достатньо для забезпечення їх ефективного використання. За рахунок власних оборотних активів і грошових зобов’язань підприємство на початку року мало змогу покриття зобов’язань 8.153, а на кінець року цей показник збільшився на 20.672. Наведені розрахункові коефіцієнти відповідають дійсному стану підприємства і свідчать про стабільний стан.
Із характеристики приведених показників видно, що на кінець звітного періоду 31.12.2012р. фінансовий стан ПрАТ ”Будтранс” задовільний і дозволяє продовжувати виробничо-господарську діяльність.

Оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансових звітах внаслідок шахрайських дій.
Розглянуто отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства. Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті, як того вимагають Міжнародні стандарти аудиту, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на діяльність Товариства. Під час аудиторської перевірки не було отримано жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб.
Висновок (Звіт) щодо вимог нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного аудиту фінансової звітності Товариства за 2012 рік, на основі вибіркового тестування та принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. За результатами виконаних аудиторських процедур не помічено жодних суттєвих фактів, які дають підстави вважати, що звітність Товариства не відповідала, у всіх суттєвих аспектах, вимогам чинного законодавства України та нормативно-правових актів України.

Оцінка стану впровадження корпоративного управління
Стан корпоративного управління в Товаристві характеризується слідуючими принципами:
1.Мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2.Товариство забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів.
3.Наглядова рада та виконавчий орган своєчасно обмінюються інформацією та ефективно взаємодіють в інтересах товариства.
4.Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства.
5.Товариство забезпечує незалежний, об’єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.
6.Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб та співпрацює з ними задля створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства.

Висновок аудитора про перевірку фінансової звітності
Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту (№700, 701, 705, 706, 720, 800 і інших). Аудиторська перевірка планувалась і здійснена, щоб одержати обгрунтовану впевненість в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка оцінювала застосування принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювала надання звітів у цілому.
Аудитор вважає, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення, реальності розміру зобов’язань у фінансовій звітності, підтвердження факту інвентаризації зобов’язань за звітний період, відповідності даних фінансової звітності даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності одна одній.
Перевірка надає обгрунтовану підставу для висловлення думки:
— фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012р. та результат діяльності і рух грошових коштів, за рік що закінчився.
— товариство в усіх суттєвих аспектах виконало контрактні угоди щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, станом на 31 грудня 2012р.
Аудитор підтверджує реальність та відповідність статей балансу з валютою балансу 1073.8т.грн., достовірність “Звіту про фінансові результати” ПрАТ”БУДТРАНС” і відповідність форм фінансової звітності одна одній. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства.
Аудитор висловив безумовно-позитивну думку щодо фінансових звітів, на підставі яких складено узагальнені фінансові звіти.
Дата видачі висновку 15.04.2013р. м.Київ, вул.Іскрівська 20/1
Підприємець аудитор Семененко П.Ф. /сертифікат серії А № 000208/

Інформація про основні види продукції або послуг
Основними видами послуг є:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років
Придбання або відчуження активів за останні 5 років не було.
Інформація про основні засоби емітента
На кінець 2012 року первісна вартість основних засобів склала 1772,9 тис. грн., знос 1045 тис. грн.,
залишкова вартість 727,9 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства:
— відсутність матеріально-технічної бази;
— зношені основні засоби;
— необхідність капітального ремонту адміністративного будинку
Інформація про факти виплати штрафних санкцій
Фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства за звiтний перiод не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Для фiнансування своєї дiяльностi товариство використовувало лише власнi кошти.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Передбачається розширення сфери надання послуг оренди.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Товариство не має можливості фінансувати дослідження та розробки.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
Судових справ, стороною яких виступає емітент, немає.
Інша інформація
Фінансовий стан товариства за результатами виробничо-господарської діяльності у звітному 2012 році є
задовільним і дозволяє продовжувати виробничо-господарську діяльність.
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього
(тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.)
на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець
періоду періоду періоду періоду періоду періоду
1.Виробничого призначення: 682,3 727,9 0 0 682,3 727,9
будівлі та споруди 625,1 597,6 0 0 625,1 597,6
машини та обладнання 0 86,2 0 0 0 86,2
транспортні засоби 55,6 39,3 0 0 55,6 39,3
інші 1,6 4,8 0 0 1,6 4,8
2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 682,3 727,9 0 0 682,3 727,9
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
будівлі і споруди — 60 — 80 років, машини і обладнання — 10 -15 років, транспортні засоби — 3 -5 років.

Первісна вартість основних засобів: 1772,9 тис. грн.
Сума нарахованого зносу: 1045,0 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів: 58,94 %
Ступінь використання основних засобів 60-80%.

Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному 2012 році не було.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання майна емітента немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування За звітний період За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. 1000,6 859,3
Статутний капітал (тис. грн.) 527,3 527,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 527,3 527,3
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 473,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 473,3 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 332 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 332
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата погашення
частина боргу користування
(тис.грн.) коштами (% річних)
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі: X 0 X X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X
кожним власним випуском):
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X
випуском):
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в X 0 X X
корпоративні права (за кожним видом):
д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 12 X X
Усього зобов’язань X 12 X X
Опис: д/н

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата Дата Вид інформації
виникнення оприлюднення
події Повідомлення
у стрічці новин
1 2 3
30.04.2012 04.05.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.08.2012 03.02.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.09.2012 03.02.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 2 1
3 2010 2 1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть) д/н
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про X
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про X
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) д/н
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 4
трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з ні
акціонерами? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X
ознайомили з його правами та обов’язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано X
нового члена
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії, осіб. 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 1
трьох років?
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори Засідання Засідання
акціонерів наглядової ради правління
Члени правління (директор) так ні ні
Загальний відділ ні ні ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні
Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
Секретар правління ні ні так
Секретар загальних зборів ні ні ні
Секретар наглядової ради ні так ні
Корпоративний секретар ні ні ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з ні ні ні
акціонерами
д/н ні ні ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні Наглядова Виконавчий Не належить
збори рада орган до
акціонерів компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи так ні ні ні
бюджету
Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні
Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів ні так ні ні
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової ні так ні ні
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так ні ні ні
власних акцій
Затвердження аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого так
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт так
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) д/н
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація Публікується у пресі, Документи Копії Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
на загальних загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
зборах інформаційній базі безпосередньо запит інтернет-
даних ДКЦПФР про в акціонерному акціонера сторінці
ринок цінних паперів
товаристві акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати так ні так так так
діяльності
Інформація про акціонерів, які ні так ні ні ні
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів так так так так так
управління товариства
Статут та внутрішні документи так ні так ні ні
Протоколи загальних зборів ні ні так ні ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових ні ні так ні ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних ні
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власнї ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги ні
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж не визначились
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у так
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
(далі — особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи ні
Не задовольняли умови договору з особою ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів ні
суду ні
Інше (запишіть) 1) У зв’язку із закінченням терміну дії ліцензії на ведення власного реєстру емітентом було
передано реєстр незалежному реєстратору. 2) У звязку з дематеріалізацією випуску акцій
було здійснено перехід до депозитаргного обліку депозитарними установами: депозитарієм та
зберігачем.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного ні
управління? (так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 01.01.1900
вкажіть дату його прийняття:
яким органом д/н
управління прийнятий:
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу ні
корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином д/н
його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата 2013.01.01
Підприємство Приватне акціонерне товариство «Будтранс» за ЄДРПОУ 03481328
Територія ДЕСНЯНСЬКИЙ за КОАТУУ 8036400000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління Не визначено за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 15
Одиниця виміру тис.грн.
Адреса пров. Карельський, 5, м.Київ, Деснянський, 02094
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
За положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
За міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 682,3 727,9
первісна вартість 031 1784,2 1772,9
знос 032 (1101,9) (1045)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 682,3 727,9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 32,5 36
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 200,7 118,2
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
В національній валюті 230 3,2 1,7
у тому числі в касі 231 0 0
В іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 126,4 190
Усього за розділом II 260 362,8 345,9
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 1045,1 1073,8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 527,3 527,3
Додатковий вкладений капітал 320 227,8 227,8
Резервний капітал 340 18 18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 227,5 288,7
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 1000,6 1061,8
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З бюджетом 550 0 0
зі страхування 570 7,8 0
З оплати праці* 580 28,7 0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 8 8
Усього за розділом IV 620 44,5 12
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1045,1 1073,8
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) 0
Примітки: д/н
Керівник Скупенко Олексій Володимирович
Головний бухгалтер Бондаренко Марина Володимирівна

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 р.
Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1419,9 1045,2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 1419,9 1045,2
Інші операційні доходи 040 0 28,8
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1419,9 1074
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (0) (814,7)
Інші операційні витрати 090 (1287,7) (102,6)
у тому числі: 091 0 86,4
092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (1287,7) (917,3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120) 130 132,2 156,7
Податок на прибуток 140 (71) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 61,2 156,7
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
Примітки: д/н
Керівник Скупенко Олексій Володимирович
Головний бухгалтер Бондаренко Марина Володимирівна

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій X
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов’язання емітента; X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X
виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) X
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році X
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії).
27. Аудиторський висновок. X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини
об’єкта) житлового будівництва)
30. Примітки: До п. 1 г) — Емітент не має ліцензій станом на 31.12.2012 р.
До п. 1.д) — Емітент не належить до будь-яких об’єднань.
До п. 1.е) — Рейтингові оцінки не проводились.
До п.5. — Юридичних осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента, немає.
До п.7. — Дивіденди не нараховувались і не виплачувались ні у звітному, ні у попередньому
році.
До п. 9.б) — Облігації не розміщувались.
До п. 9.в) — Інших цінних паперів емітента, ніж акції, немає.
До п. 9 г) — Похідних цінних паперів емітента немає.
До п. 9.г`) — Викупу власних цінних паперів емітентом не було.
До п. 9.д) — Сертифікатів цінних паперів немає, акції у бездокументарній формі.
До п.11 г) та до п.11г`). Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки види
дільності підприємства не відносяться до переробної, добувної промисловості або виробництва
та розподілу електроенергії, газу, води і дохід (виручка від реалізації продукції) за звітний
період менша 5 млн. грн.
До п. 12. Гарантій третіх осіб по боргових цінних паперах немає, оскільки немає боргових
цінних паперів.
До пп. 15-24 -Іпотечних цінних паперів немає.
До п.28 — Фінансової звітності за Міжнародними стандартами немає.
До п.29. — Емісії цільових облігацій, забезпечених об’єктами нерухомості, немає.

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар