РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «БУДТРАНС» за 2013 рік

 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Т.в.о. Голови правління Бондаренко Марина Володимирівна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

04.04.2014

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Будтранс»

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 03481328

4. Місцезнаходження пров. Карельський, 5, м.Київ, Деснянський,

02094

5. Міжміський код, телефон та факс 0445733032, 0445733102

6. Електронна поштова адреса budtrans_kyiv@emitent.net.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії 02.04.2014

(дата)

2. Річна інформація №65(1818) Бюлетень «Відомості Національної комісії 04.04.2014

опублікована у з цінних паперів та фондового ринку»

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація http://bud-trans.kiev.ua в мережі

розміщена на Інтернет

власній сторінці (дата)

(адреса сторінки)

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Будтранс»

2. Серія і номер свідоцтва про державну А01 №311423

реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 13.11.1998

4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн) 527300,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20

Інші будівельно-монтажні роботи 43.29

10. Органи управління підприємства:

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у національній валюті

2) МФО банку 351005

3) поточний рахунок 26004336615700

4) найменування банку (філії, відділення Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку 351005

6) поточний рахунок д/н

 

 

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Відсоток акцій

особи засновника та/або ЄДРПОУ (часток, паїв), які

учасника засновника належать

засновнику та/або

та/або учаснику (від

учасника загальної кількості)

 

Товариство з обмеженою 16400345 Бульвар Праці, 6/14, кв.1, м.Київ, 02095, 4,74100000000

відповідальністю Україна

«Будторгтранссервіс»

Прізвище, ім’я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій

фізичної особи який видав паспорт (часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної кількості)

 

85 фізичних осіб д/н, д/н, д/н 95,25900000000

Усього: 100,00000000000

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада Голова Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Скупенко Олексій Володимирович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1984

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 7

7) найменування підприємства та ПАП ЕРДЕ Банк, нач. управління

попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який 26.12.2011 На 3 роки

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з вирішенням усіх питань діяльності

товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та

Наглядової ради. Скликає і проводить засідання Правління товариства, забезпечує виконання

ним статутних обов’язків. Розмір виплаченої винагороди за перебування на посаді Голови

Правління згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі щодо посадової особи у

2013 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж

керівної роботи 7 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти

років: начальник управління банку. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших

підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Станом на дату подання річного звіту за 2013 рік звільнено з посади Голови

правління.Підстава: Заява про звільнення за угодою сторін відповідно до п.1 ст.36 Кодексу

законів про працю України та Протокол Наглядової ради товариства №03/02-14 від 03.02.2014р.

Замість звільненої посадової особи обрано на посаду тимчасово виконуючого обов’язки

Голови правління Бондаренко Марину Володимирівну (Протокол Наглядової ради товариства

№03/02-14 від 03.02.2014 р.) на невизначений строк.

 

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Топко Валерій Васильович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1970

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 23

7) найменування підприємства та ПП «Моноліт», директор

попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який 25.10.2011 На 3 роки

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Правління товариства.

Розмір виплаченої винагороди на перебування на посаді члена Правління згідно штатного

розкладу. Змін у персональному складі щодо посадової особи у 2013 році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 23 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор

підприємства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа

одночасно працює Генеральним директором ТОВ «Автоцентр», м.Київ.

 

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Вербовський Валерій Вікторович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1976

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 3

7) найменування підприємства та ТОВ «Правнича фірма «Самохвалов та партнери»,

попередня посада, яку займав** юрисконсульт

8) дата обрання та термін, на який 25.10.2011 На 3 роки

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Правління товариства та

виконанням функцій заступника Голови правління товариства. Розмір виплаченої винагороди за

перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі

щодо посадової особи у 2013 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові

злочини не має. Стаж керівної роботи 3 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала

протягом останніх п’яти років: юрисконсульт. Посадова особа не надала згоди на розкриття

паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах.

 

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Сербин Павло Юрійович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1980

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 8

7) найменування підприємства та Будівельна компанія «Інтегралбуд», менеджер

попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який 25.10.2011 На 3 роки

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Правління товариства.

Винагорода за перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Змін у

персональному складі у 2013 році щодо посадової особи не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 8 років. Перелік попередніх посад,

які особа обіймала протягом останніх п’яти років: менеджер . Посадова особа не надала згоди

на розкриття паспортних даних. Посадова особа також займає посаду директора ТОВ «ВМА

Консалтинг», м.Київ.

 

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Степанов Сергій Миколайович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1980

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 3

7) найменування підприємства та ТОВ «Укрмостобуд», юрисконсульт

попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який 25.10.2011 На 3 роки

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Правління товариства.

Винагорода за перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Змін у

персональному складі щодо посадової особи у 2013 році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 3 роки. Перелік попередніх посад,

які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрисконсульт. Посадова особа не надала

згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на інших

підприємствах.

 

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Бондаренко Марина Володимирівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1967

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 12

7) найменування підприємства та Заступник директора СПД Прокопенко м.Київ

попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який 03.09.2012 На невизначений строк

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з організацією системи бухгалтерського

обліку товариства. Винагорода за перебування на посаді Головного бухгалтера згідно штатного

розкладу. Змін у персональному складі у 2013 році щодо посадової особи не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 12 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:-заступник

директора СПД. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова

особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

1) посада Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Касмінко Наталія Анатоліївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1976

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 10

7) найменування підприємства та Банк „УкрАгро”, начальних відділу по цінних паперах та

попередня посада, яку займав** фондовому ринку

8) дата обрання та термін, на який 30.04.2012 На 5 років

обрано

9) опис: Мала повноваження і обов’язки, пов’язані з організацією роботи Ревізора товариства.

Винагорода за перебування на посаді Ревізора ні в грошовій, ні в натуральній формах не

виплачувалась. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2013 році були:

звільнено з посади Ревізора товариства (Протокол Наглядової ради від 23.10.2013 р.) на

підставі заяви Касмінко Н.А. від 08.10.2013 р. про звільнення з посади Ревізора товариства за

її бажанням з 23.10.2013 р. відповідно до пункту 13.4., підпункту 1 Статуту товариства, а саме:

без рішення загальних зборів повноваження ревізора достроково припиняються з одночасним

припиненням дії договору з ним за його бажанням за умови письмового повідомлення про це

товариства за 2 тижні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж

керівної роботи 10 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти

років: начальних відділу банку. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Даних щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах немає.

 

1) посада Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Григорович Лариса Володимирівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1969

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 8

7) найменування підприємства та Зам. Генерального директора ТОВ «Автоцентр”

попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який 30.01.2012 На 3 роки

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з організацією роботи Наглядової ради

товариства. Винагорода за перебування на посаді Голови Наглядової ради ні в грошовій, ні в

натуральній формах не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у

2013 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж

керівної роботи 8 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти

років: зам. Генерального директора підприємства. Посадова особа не надала згоди на розкриття

паспортних даних. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

 

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Гапіченко Володимир Кузьмич

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1946

5) освіта** Середня

6) стаж керівної роботи (років)** 7

7) найменування підприємства та «Укрнафтопродуктбуд», інженер-наладчик

попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який 30.04.2012 На 3 роки

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Наглядової ради

товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Наглядової ради ні в грошовій, ні в

натуральній формах не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у

2013 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж

керівної роботи 7 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти

років: інженер-наладчик. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Даних щодо займаних посад на інших підприємствах немає.

 

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Зуєвич Марія Василівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1946

5) освіта** Середня технічна

6) стаж керівної роботи (років)** 32

7) найменування підприємства та Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

попередня посада, яку займав** ПрАТ „Будтранс”

8) дата обрання та термін, на який 30.04.2012 На 3 роки

обрано

9) опис: Має повноваження і обов’язки, пов’язані з участю в роботі Наглядової ради

товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у 2013 році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж

керівної роботи (років) — 32. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх

п’яти років: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення підприємства. Посадова

особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

батькові фізичної (серія, номер, дата видачі, акцій кількості прості прості на привілейо- привілейо-

особи або повне орган, який видав)* або код за (шт.) акцій (у іменні пред’явника вані на

найменування ЄДРПОУ юридичної особи відсотках) вані іменні пред’явника

юридичної особи

Голова Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 2154 4,08490000000 2154 0 0 0

Григорович Лариса

Володимирівна

Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 1237 2,34590000000 1237 0 0 0

Зуєвич Марія Василівна

Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 147 0,27900000000 147 0 0 0

Гапіченко Володимир

Кузьмич

 

 

Голова Правління фізична особа д/н, д/н, д/н 1058 2,00650000000 1058 0 0 0

Скупенко Олексій

Володимирович

Член Правління фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Степанов Сергій

Миколайович

Член Правління фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Сербин Павло Юрійович

Член Правління фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Вербовський Валерій

Вікторович

Член Правління фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Топко Валерій

Васильович

 

Ревізор акціонерного фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

товариства Касмінко Наталія

Анатоліївна

 

Головний бухгалтер фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Бондаренко Марина

Володимирівна

 

Усього: 4596 8,71630000000 4596 0 0 0

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Кількість Від Кількість за видами акцій

особи ЄДРПОУ акцій (шт.) загальної прості прості на привілейо- привілейо-

кількості іменні пред’явника вані на

акцій (%) вані іменні пред’явника

Прізвище, ім’я, по Серія, номер, дата видачі паспорта, Кількість Від Кількість за видами акцій

батькові фізичної особи найменування органу, який видав паспорт акцій (шт.) загальної прості прості на привілейо- привілейо-

кількості іменні пред’явника вані на

акцій (%) вані іменні пред’явника

Фізична особа д/н, д/н, д/н 39777 75,4352 39777 0 0 0

Усього: 39777 75,4352 39777 0 00

 

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 30.04.2013

Кворум зборів, % 80,37

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

 

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та

Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2012 році та прийняття

рішення за наслідками розгляду цього звіту.

3.Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2012 році та

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4.Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності Товариства у 2012 році та прийняття

рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2012 році.

 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Голова Наглядової ради, Голова правління.

 

Результати розгляду питань порядку денного:

Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення, а саме:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Скупенка О. В., Секретарем Загальних зборів

акціонерів Бондаренко М. В.. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Голова лічильної комісії – Будніченко Т. М.; члени комісії: Куровський А.Б., Ковальчук В.В. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводити відкрито мандатами учасників Загальних зборів акціонерів, у яких зазначена кількості голосів.

2. Визнати діяльність Правління за 2012 рік задовільною.

3. Визнати діяльність Наглядової ради за 2012 рік задовільною.

4. Затвердити висновок Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2012 рік.

5. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

6.Дивіденди за результатами 2012 року не виплачувати, а отриманий прибуток направити на

розвиток виробництва.

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій

особи або прізвище, ім’я та по України»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження вул. Б.Грінченка, буд.3, м.Київ, Шевченківський, 01001,

Україна

Номер ліцензії або іншого АВ №581322

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що ДКЦПФР

видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 25.05.2011

документа

Міжміський код та телефон 0442791325

Факс 0442791322

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть депозитарiю

Опис: Cтаном на 31.12.2013 року ПАТ «Національний депозитарій України» діє не на підставі

ліцензії, а у відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України» як

Центральний депозитарій.

 

 

Повне найменування юридичної Семененко Петро Федорович

особи або прізвище, ім’я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Підприємець — фізична особа

Код за ЄДРПОУ 1696504154

Місцезнаходження вул. Іскрівська, 20/1, м.Київ, Солом’янський, 03087, Україна

Номер ліцензії або іншого 1896

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що Аудиторська палата України

видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 26.01.2001

документа

Міжміський код та телефон 0442857451

Факс 0442857451

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис: Сертифікат аудитора серія А№000208, виданий АПУ 17.02.1994р. на підставі Рішення

АПУ № 261/2 від 29.11.2012р. термін чинності сертифікату продовжено до 17.02.2018р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1896 від 26.01.2001р.,

видане за Рішенням АПУ № 98, Рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 термін дії Свідоцтва

продовжено до 04.11.2015р. Свідоцтво НКЦПФР АБ 000881 №971 від 05.03.2009р. про

внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські

перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, продовжено

до 04.11.2015р.

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн) акцій (шт.) номінальна статут-

випуску про ідентифі- форма випуску вартість ному

реєстрацію каційний (грн) капіталі

випуску номер (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.09.2010 789/1/10 ДКЦПФР UA4000170294 Акція проста Бездокументарні 10,00 52730 527300,00 100

бездокументарна іменні

іменна

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась лише на неорганізованому

позабіржовому ринку.

 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась.

 

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Фактів лістингу/делістингу цінниз паперів емітента на фондових біржах не було.

 

Мета додаткової емісії: Додаткової емісії акцій не було.

 

Спосіб розміщення: відкрите (публічне).

Розміщення цінних паперів у 2013 році не було.

 

У 2010 році здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій.

У 2011 році здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство «Будтранс».

Реквізити останнього свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:

— реєстраційний № 789/1/10;

— дата реєстрації: 20.09.2010;

— дата видачі: 23.06.2011;

— орган видачі: ДКЦПФР.

 

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Пiдприємство створене за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на базi викупленого цiлiсного майнового комплексу Колективного пiдприємства Управлiння будiвництва «Укрнафтопродуктбуд», зареєстрованого Ватутiнською районною державною адмiнiстрацiєю м.Києва 12.04.1994 за №0121-1323, згiдно договору купiвлi-продажу №190 вiд 17.05.1998 (Свiдоцтво про власнiсть №181 вiд 21.11.1995) та додаткових коштiв i майна двох юридичних осiб. Було зареєстроване як Відкрите акцiонерне товариство «Будтранс».

З 2011 року підприємство продовжує свою діяльність як Приватне акціонерне товариство «Будтранс»

відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу у емітента не було.

Інформація про організаційну структуру емітента

Органiзацiйна структура емітента включає апарат управління, виробничий підрозділ,службу сторожової

охорони, підрозділ технічного персоналу.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 12

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

Фонд оплати праці: 294,6 тис.грн у 2013 році. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: порівняно з 2012 роком фонд оплати праці зменшився на 1,4 тис. грн. у зв’язку зі скороченням персоналу.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: емітент сприяє навчанню працівників, задіяних у основній діяльності, у системі професійної перепідготовки.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств немає.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,

установами

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами немає.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться згiдно з П(С)БО, затв. Наказом Мiнiстерства

фiнансiв України вiд 31.03.99, зi змiнами i доповненнями.

Основнi засоби вiдображаються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення,

спорудження, виготовлення, з урахуванням обов’язкових дооцiнок, якi були проведенi за рiшенням Кабiнету

Мiнiстрiв України у зв’язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Iндексацiя балансової вартостi основних

засобiв проводилась прямолiнiйно за єдиними державними нормами з 01.01.1997 року. Амортизацiя

нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається з урахуванням їх ефективного використання.

Запаси включають сировину, матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запчастини, тару, готову

продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi.

Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на поточному рахунку. Дебiторська заборгованiсть

вiдображається за реальною вартiстю, з вирахуванням сумнiвних боргiв. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї

визначається у вiдповiдностi з методом нарахування при наданнi робiт та послуг. Податки нараховуються у

вiдповiдностi до чинного податкового законодавства, з вирахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були

компенсованi або виникли у звiтному роцi.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основними видами послуг є:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Виручка від реалізації у 2013 році склала 952,3 тис.грн.

Експортних операцій не було.

Перспективним є на найближчий час надання послуг оренди.

Залежності від сезонних змін емітент не має.

Основні клієнти емітента — юридичні особи.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років

Придбання або відчуження активів за останні 5 років не було. На даний час підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,

афілійованими особами

У звітному році не було правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема правочинів, укладених між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.

Інформація про основні засоби емітента

На кінець 2013 року первісна вартість основних засобів склала 1853,4 тис. грн., знос 1154,3 тис. грн., залишкова вартість 699,1 тис. грн. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента. Планів

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів та їх реалізації у звітному році не

було.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емітента:

— відсутність матеріально-технічної бази;

— зношені основні засоби;

— необхідність капітального ремонту адміністративного будинку.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за

порушення законодавства

Факти виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення чинного законодавства у 2013 році були,

а саме: за несвоєчасне розкриття особливої інформації на ринку цінних паперів: 3060 грн, в т.ч.

1) 1020 грн. — штрафні санкції згідно Постанови НКЦПФР № 1131-ЦД-1-Е від 29.05.2013р.;

2) 1020 грн. — штрафні санкції згідно Постанови НКЦПФР № 1132-ЦД-1-Е від 29.05.2013р.;

3) 1020 грн. — штрафні санкції згідно Постанови НКЦПФР № 1133-ЦД-1-Е від 29.05.2013р.

Крім того, 740 грн. — штраф за порушення умов оплати по послугах депозитарію ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» згідно договору №.Е2371/10 від 05.11.2010р.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Для фiнансування своєї дiяльностi емітент використовував лише власнi кошти.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Передбачається розширення сфери надання послуг оренди.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент не має можливості фінансувати дослідження та розробки.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його

посадові особи

Судових справ, стороною яких виступає емітент або його посадові особи, немає.

Інша інформація

Фінансовий стан товариства за результатами виробничо-господарської діяльності за останні три роки, в

тому числі і у звітному, 2013 році, є задовільним і дозволяє продовжувати виробничо-господарську

діяльність

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього

(тис.грн) (тис.грн) (тис.грн)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 727,9 699,1 0 0 727,9 699,1

будівлі та споруди 597,6 578,5 0 0 597,6 578,5

машини та обладнання 86,2 80,2 0 0 86,2 80,2

транспортні засоби 39,3 36 0 0 39,3 36

інші 4,8 4,4 0 0 4,8 4,4

2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 727,9 699,1 0 0 727,9 699,1

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

будівлі і споруди — 60 — 80 років, машини і обладнання — 10 -15 років, транспортні засоби — 3 -5 років.

 

Первісна вартість основних засобів: 1853,4 тис. грн.

Сума нарахованого зносу: 1154,3 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 62,28 %

Ступінь використання основних засобів 60-80%.

 

Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному 2013 році не було.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання майна емітента немає.

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування За звітний період За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 889,1 1061,8

Статутний капітал (тис. грн) 527,3 527,3

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 527,3 527,3

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та

звітний періоди відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих

активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного

періоду становить 361,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 361,8 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець

попереднього періоду становить 534,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 534,5

тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата погашення

частина боргу користування

(тис.грн) коштами (% річних)

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі: X 0 X X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X

кожним власним випуском):

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X

випуском):

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X

за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

за фінансовими інвестиціями в X 0 X X

корпоративні права (за кожним видом):

Податкові зобов’язання X 94 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов’язання X 64,4 X X

Усього зобов’язань X 158,4 X X

Опис: На кінець звітного 2013 року емітент не має зобов’язань:

— за кредитами,

— за облігаціями;

— за іпотечними цінними паперами;

— за сертифікатами ФОН;

— за векселями;

— за іншими цінними паперами, в.ч. за похідними цінними паперами;

— за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що

виникала протягом періоду

Дата Дата оприлюднення Вид інформації

виникнення Повідомлення

події (Повідомлення про

інформацію) у

загальнодоступній

інформаційній базі

даних Комісії

1 2 3

27.03.2013 27.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів

23.10.2013 24.10.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2013 1 0

2 2012 1 0

3 2011 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх

загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть) д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть) д/н

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій 3

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 4

трьох років?

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть) д/н

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами

та обов’язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов’язками

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано X

нового члена

Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено так, введено посаду

посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 0

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________ 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні Наглядова Виконавчий Не належить

збори рада орган до

акціонерів компетенції

жодного

органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або так ні ні ні

бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів ні так ні ні

виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів ні так ні ні

виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової ні так ні ні

відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так ні ні ні

власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого так

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного

товариства? (так/ні)

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт так

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею

осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із X

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть) д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація Публікується у пресі, Документи Копії Інформація

розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується

на загальних загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній

зборах інформаційній базі безпосередньо запит інтернет-

даних НКЦПФР про в акціонерному акціонера сторінці

ринок цінних паперів

товаристві акціонерного

товариства

Фінансова звітність, результати так ні так так так

діяльності

Інформація про акціонерів, які ні так ні ні ні

володіють 10 відсотками та

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів так так так так так

управління товариства

Статут та внутрішні документи так ні так ні ні

Протоколи загальних зборів ні ні так ні ні

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових ні ні так ні ні

осіб акціонерного товариства

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних ні

стандартів фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім

аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

(так/ні)

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому

році?

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власнї ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги ні

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних

трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть) д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж не визначились

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у так

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного ні

управління? (так/ні)

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом д/н

управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, ні

правил) корпоративного управління? (так/ні)

укажіть яким чином д/н

його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини

такого відхилення протягом року.

д/н

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Семененко Петро Федорович

аудитора — фізичної особи — підприємця)

 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 1696504154

облікової картки платника податків —

фізичної особи)

 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 03087, м.Київ, вул.Іскрівська, 20/1

аудитора

 

Номер та дата видачі свідоцтва про 1896 26.01.2001

включення до Реєстру аудиторських

фірм та аудиторів, виданого

Аудиторською палатою України

 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата д/н, д/н д/н, д/н

видачі та строк дії свідоцтва про

внесення до реєстру аудиторських фірм,

які можуть проводити аудиторські

перевірки професійних учасників ринку

цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

УКРАЇНА

ПІДПРИЄМЕЦЬ-АУДИТОР СЕМЕНЕНКО П.Ф.

03087, м.Київ, вул.Іскрівська 20/1,т.285-74-51, реєстр. № 1896

р/р2600104572 в П АТ “СЕБ Банк” м.Києва, МФО 300175, Код 1696504154

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДТРАНС»

станом на 31 грудня 2013р.

 

Голові правління ПрАТ “БУДТРАНС”

Акціонерам ПрАТ”БУДТРАНС”

НКЦПФР

 

м.Київ 20 березня 2014р.

 

Мною, аудитором Семененко Петром Федоровичем (сертифікат аудитора серія А№000208, виданий

Аудиторською Палатою 17.02.1994р. на підставі Рішення АПУ № 261/2 від 29.11.2012р. термін чинності

сертифікату продовжено до 17.02.2018р., свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1896

від 26.01.2001р., видане відповідно до Рішення АПУ № 98, Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р.

№221/3 термін дії Свідоцтва продовжено до 04.11.2015р., Свідоцтво НКЦПФР АБ 000881 №971 від 05.03.2009р.

про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових

установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів продовжено до 04.11.2015р.), на основі договору № 1/14

від 20 лютого 2014р. проведено аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА “БУДТРАНС» (далі – “Товариство”) за період діяльності з 01 січня 2013р. по 31 грудня 2013р. з

метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та

фінансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2013р.

Аудиторська перевірка проводилась з 20.02.2014р. по 20.03.2014р.

 

Аудиторський висновок виконано на підставі Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про акціонерні

товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про депозитарну систему України”, ”Про державне

регулювання ринку цінних паперів в Україні”, відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «формування думки та

надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706

«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА №800, №701, №720,

надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003р. № 122/2 “Про порядок

застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів”, «Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 03.12.2013р. №2826, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками

фондового ринку затвердженого, рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 23 січня 2007р. за № 53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації

емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011р. №1360, зареєстрованих в

Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність

учасників фондового ринку.

 

Основні відомості про аудитора: Семененко Петро Федорович проживає за адресою: 03087, м.Київ, вул. Іскрівська 20/1,т.285-74-51, факс 285-74-51.

Мета перевірки-підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству інформації про

емітента цінних паперів, статей та показників у фінансовій звітності Товариства, складеній у відповідності до діючих

у звітному році нормативів та до вимог Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (згідно з Рішенням

ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007р. за № 53/13320, і

№1360 від 29.09.2011р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096, та інших

нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Перевірка проведена за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

 

Масштабність аудиту:

По договору № 1/14 від 20 лютого 2014р. масштабом аудиту передбачалось у відповідності до вимог Закону

України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів аудиту №800, №700, №701,№705,№706,№720,

надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, законодавства України, в тому числі Положення

щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням

ДКЦПФР 19.12.2006р. №1528 і №1360 від 29.09.2011р., отримання всіх необхідних даних для формування

незалежної професійної думки про наявність достатньої кількості свідоцтв та суттєвих відхилень між даними звітності

замовника та вимог нормативів по її підготовці та розкриттю.

Відповідальність за цю фінансову звітність несе управлінський персонал ПрАТ ”БУДТРАНС”. Аудитор несе

відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки в межах

чинного законодавства України.

 

Опис аудиторської перевірки:

Перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність” та

Міжнародними стандартами аудиту №800, №700, №701, №705, №706, №720, Вимогами, затвердженими Рішенням

ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360 і від 19.12.2006р. № 1528, які зобов’язували планувати і здійснювати аудиторську

перевірку з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових

звітах. Аудиторська перевірка включала також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих

попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Перелік перевіреної фінансової інформації:

-Баланс (Форма №1-м) станом на 31 грудня 2013р.;

-Звіт про фінансові результати (Форма №2-м) за 2013р.;

інші документи.

Товариство обрало облікову політику вiдповiдно до вимог, встановлених нормативами Закону України «Про

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 року, до затверджених стандартiв

та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться згiдно з П(С)БО, затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України

вiд 31.03.99, зi змiнами i доповненнями. Основнi засоби вiдображаються за фактичними витратами на їх придбання,

доставку, встановлення, спорудження, виготовлення, з урахуванням обов’язкових дооцiнок, якi були проведенi за

рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв’язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Iндексацiя балансової вартостi

основних засобiв проводилась прямолiнiйно за єдиними державними нормами з 01.01.1997 року. Амортизацiя

нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi

основних засобiв на початок звiтного перiоду. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається з урахуванням

їх ефективного використання. Запаси включають сировину, матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запчастини,

тару, готову продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi. Грошовi кошти включають суму грошей в касi та

на поточному рахунку. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, з вирахуванням сумнiвних

боргiв. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахування при наданнi робiт та

послуг. Податки нараховуються у вiдповiдностi до чинного податкового законодавства, з вирахуванням суттєвих

тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному роцi.

Місце проведення перевірки: м.Київ, Карельський пров.5.

Річну звітність підписували:

Голова правління: Скупенко Олексій Володимирович

Головний бухгалтер: Бондаренко Марина Володимирівна

У звітному періоді Товариство розкривало Особливу інформацію про емітента, визначену частиною І статті 41

Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, а саме: інформацію про зміну складу посадових осіб

емітента. Зміна посадових осіб не вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.

 

Суттєвість аудиту:

Розмір суттєвості визначався по відношенню до виявлених в ході аудиту відхилень згідно з професійною думкою

аудитора у відповідності з вимогами Нормативів аудиту.

Перевірка проводилась із дотриманням вимог чинного законодавства України, нормативів і стандартів з питань

бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Аудитору було надано повний комплект фінансової звітності відповідно до МСА 700 «Формування думки та надання

звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів,

що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності та податковим законодавством.

 

В результаті проведеного аудиту встановлено:

Відомості про емітента:

Найменування емітента Приватне акціонерне товариство ” БУДТРАНС ”

Код ЄДРПОУ 03481328

Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство

Дата державної реєстрації 13.11.1998р.

Номер запису в ЄДР №1066105 0003 000957

Орган, що здійснив реєстрацію Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження 02094,м.Київ, пров.Карельський,5

Телефон 044 5733034, 573-31-02

Факс 044 5733032, 573-31-02

Розрахунковий рахунок 26004336615700

МФО 351005

Назва банку ПАТ «УкрСиббанк»

Види діяльності за КВЕД

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого майна

 

Товариство створене згідно з законодавчими актами України, які регулюють порядок створення суб’єктів

підприємницької діяльності, і керується в своїй діяльності на ринку цінних паперів Законами України ”Про цінні

папери та фондовий ринок”, ”Про акціонерні товариства” та іншими законодавчими актами України.

Заявлений статутний капітал сформований повністю.

Акції прості іменні, вартістю 10.0грн., всього-52730 шт., на суму 527300грн., форма існування акцій

бездокументарна.

Останні зміни до Статуту відбулися в 2011р. відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства

(Протокол №1/2011 від 08.04.2011р.), відбулася зміна найменування підприємства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС».

В звітному періоді додатково цінні папери не випускались.

Фінансова звітність емітента відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України “Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність в Україні” № 996-X1V від 16.07.1999р. до затверджених стандартів та інших

нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Звітність, як фінансова, так і податкова,

складалась на підприємстві своєчасно.

ОБЛІК АКТИВІВ

Станом на 31.12.2013р. на балансі підприємства обліковується активів на загальну суму 1047.5т.грн., з них

найбільшу питому вагу складають основні засоби 699.1 т.грн. (66.74%). Необоротні активи складають

699.1т.грн..(66.74 %) від загальної вартості активів підприємства. Оборотні активи-348.4т.грн. (33.26%).

Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу

(амортизації)

Облік основних фондів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативів. Знос основних фондів

розраховується у відповідності до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, вимог “Інструкції з

бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів”, затвердженої наказом Мінфіну України № 159

від 24.07.1997р., Положення (стандарту) бухгалтерського обліку П(С)БО 7 “Основні засоби”, затвердженого

наказом Мінфіну України № 92 від 27.04.2000р. із змінами і доповненнями. Дані бухгалтерських рахунків ідентичні

в головній книзі і бухгалтерському балансі.

Всі операції, пов’язані з рухом на рахунку “Основні засоби” в зв’язку з надходженням і вибуттям основних

засобів, оформляються на підприємстві належним чином, документами встановленого зразку, повністю та своєчасно

відображаються у звітах. Підсумки підраховано вірно.

Основні засоби станом на 31.12.2013р. за залишковою вартістю були –699.1 т.грн., первісна вартість – 1853.4

т.грн., знос – 1154.3т.грн. Ступінь зносу основних засобів складає-62.28%. Умови користування звичайнi.

Ступiнь використання основних засобiв дозволяє користуватися основними засобами Товариства. Суттєвих змiн у

вартостi основних засобiв не було

Облік основних засобів, їх класифікація та оцінка на 31.12.2013р. відповідає вимогам П(С)БО № 7 “Основні

засоби”. Аналітичний облік основних засобів відповідає даним фінансової звітності.

Переоцінка основних засобів не проводилась.

Амортизація (знос) проводились у відповідності до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Амортизація

нараховувалась вірно.

Облік запасів

Оприбуткування виробничих запасів проводиться за цінами придбання, їх рух та списання на виробничі потреби

підтверджується первинними документами. Порядок визначення запасів на 31.12.2013р. відповідає вимогам П(С)БО

№ 9 “Запаси”. Відповідно даних фінансової звітності на 31.12.2013р. розмір запасів становить – 32.4т.грн.:

виробничі запаси – 32.4т.грн.

Облік витрат обігу

Облік витрат обігу відповідає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”, розподіл загальногосподарських витрат не

суперечить вимогам чинного законодавства. Дані наведені в формі № 2-м “Звіт про фінансові результати”

перевірялись на основі первинних документів.

Податковий облік відповідає вимогам ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.

Дебіторська заборгованість

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її

розкриття у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “ДЕБІТОРСЬКА

ЗАБОРГОВАНІСТЬ” затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. №237 із змінами і

доповненнями.

Станом на 31.12.2013р. підприємство має таку заборгованість:

— за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість-0т.грн., первісна -0т.грн., резерв сумнівних боргів-

0т.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-з бюджетом-0т.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість-157.9т.грн.

Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку по вищезгаданим статтям.

Касові операції проводяться та обліковуються у відповідності до вимог Постанови правління НБУ від

15.12.2004р. № 637 ”ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У

НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. за №

40/10320. Вимоги щодо дотримання ліміту каси витримуються. Записи по рахунках проводяться на підставі

первинних документів, що витримують всі вимоги по їх формуванню та складанню. Кожний запис по поточному

рахунку підтверджено виписками банку.

Станом на 31.12.2013р. залишок грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті склав 0.1 т.грн., в

іноземній валюті 0 т.грн. Відповідні

залишки відображені правильно у бухгалтерських регістрах та у балансі на 31.12.2013р.

Розрахунки з бюджетом проводяться у відповідності до встановлених чинним законодавством строків сплати

податків та видів бюджетних платежів і податків.

Інші оборотні активи-158.0т.грн.

 

ОБЛІК ПАСИВІВ

В структурі пасивів підприємства переважає власний капітал.

Так, на 31.12.2013р. власний капітал становить 889.1т.грн., або 84.88% від загальної вартості пасивів, а залучений

капітал становить-158.4т.грн., або 15.12% від загальної вартості пасивів.

Власний капітал

Зміст і форми звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням

(стандартом) бухгалтерського обліку 5 “ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ”, затвердженим наказом Міністерства

фінансів України від 31.03.1999р. №87 із змінами і доповненнями.

Розмір облікованого статутного капіталу відповідає розміру сплаченого статутного капіталу та становить 527300

грн. і розподілений на 52730 простих іменних акцій, вартістю 10 грн.

У зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій у 2010 році випуск цінних паперів зареєстровано в

бездокументарній формі. У 2011 році у зв’язку з приведенням діяльності емітента у відповідність до вимог Закону

України „Про акціонерні товариства”, вибором типу „приватне акціонерне товариство” та відповідною зміною його

найменування відбулась заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Реквізити останнього свідоцтва про

реєстрацію випуску акцій: реєстраційний №789/1/10, дата реєстрації 20.09.2010 р., дата видачі 23.06.2011р.

Аналітичний облік по власниках простих іменних акцій емітента здійснюється у депозитарній системі

України у відповідності до Закону України „Про депозитарну систему України” № 5178-VI від 06.07.2012 ( зі

змінами і доп.).

Код цінних паперів UA4000170294.

Дивіденди по цінних паперах не нараховувались і не виплачувались.

Загальні збори акціонерів відбулися 30.04.2013р.

Додатковий вкладений капітал-231.7т.грн.

Резервний капітал-18.0т.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): + 112.1т.грн.

 

Облік зобов’язань

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у

фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ”,

затвердженим наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. із змінами і доповненнями.

Залишки на рахунках, що підтверджують залишки сум зобов’язань, відповідають вимогам стандарту № 11

“Зобов’язання”. Дані бухгалтерського обліку зобов’язань відповідають даним фінансової стійкості та становлять:

Поточні зобов’язання:

— кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 25.1т.грн.

Поточні зобовязання за розрахунками:

-з бюджетом-94.0т.грн.

— зі страхування-10.4т.грн.

-з оплати праці-20.9т.грн.

— інші поточні зобов’язання- 8.0т.грн.

Розрахунок вартості чистих активів Товариства за станом на кінець звітного 2013р. показує, що вартість чистих

активів акціонерного товариства (889.1тис.грн.) більша від статутного капіталу (527.3тис.грн.). Вимоги п.3 ст.155

Цивільного кодексу України дотримуються.

 

В звітному періоді значних правочинів не було. Наглядова рада не приймала рішення щодо запровадження в

Товаристві посади внутрішнього аудитора. Стан корпоративного управління відповідає чинному законодавству

України.

 

Дані первинного обліку відповідають Стандарту № 15 “Дохід” та податковий облік – ПОДАТКОВОМУ

КОДЕКСУ УКРАЇНИ, Методика перенесення сальдо рахунків на 01.01.2013р. не суперечить вимогам методичних

рекомендацій Мінфіну.

Аудитором зібрано достатній матеріал, що дає змогу пересвідчитись у наявності реальних активів та пасивів

підприємства.

Аудитор підтверджує те, що надана інформація відповідає дійсному стану підприємства та дає уявлення про

реальний склад активів і пасивів суб’єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно

чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту №800, №700, №701, №705, №706,

№701, №720.

Фінансова звітність Товариства складалася своєчасно.

Достовірність оцінки основних засобів відповідає критеріям визнання за П(С)БО № 7 “Основні засоби”, аналітичний

облік відповідає синтетичному.

Облік та звітність надходжень, реалізації, інвентаризації, методи визначення зносу (амортизації), відповідають

П(С)БО № 7 “Основні засоби”, податковому обліку основних засобів та їх амортизації.

Витрати виробництва та обігу відповідають обліку витрат до П(С)БО № 16 “Витрати”, податковому обліку

валових витрат відповідно до ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і

зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності відповідає Положенню (стандарту)

бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” затвердженому Міністерством фінансів України 28.12.2000р. №

353 із змінами і доповненнями.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у

фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “ДОХІД”, затвердженим

наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. із змінами і доповненнями.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав за звітний період 952.3 т.грн., класифікація і

оцінка доходу проведена згідно з П(С)БО № 15 “Дохід”, податкового обліку, що регулюється ПОДАТКОВИМ

КОДЕКСОМ УКРАЇНИ.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно вимог П(С)БО № 1 та інших нормативних документів з

питань організації бухгалтерського обліку, річні інвентаризації проведені відповідно до вимог чинного

законодавства. Бухгалтерська та статистична звітність складались своєчасно.

Дані фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку, дані окремих форм звітності відповідають один

одному.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПрАТ ”Будтранс” станом на 31.12.2013р.

Станом на 01.01.2013р. Станом на 31.12.2013р. Динаміка

 

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

К1.=ф1(ряд.220+ряд.230+ряд.240) : Ф1ряд.620 К1=0.142 К1=0.001 Відхилення -0.141

Нормативне значення коефіцієнта більше 0.

2.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

К2= ф1 ряд260 : ф1 ряд. 620 К2=28.825 К2=2.200 Відхилення -26.625

Нормативне значення коефіцієнта більше 1.

3.Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)

К3= ф1 ряд380 : ф1 ряд 640 К3=0.989 К3=0.849 Відхилення -0.140

Коефіцієнт показує питому вагу власного капіталу у загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.

4.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

К4= ф1(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд630) : ф1 ряд.380 К4=0.011 К4=0.178 Відхилення +0.167

Нормативне значення коефіцієнта менше 1.

5.Коефіцієнт рентабельності активів

К5=ф2(стр.220 або стр.225 ) : ф1(стр.280 (гр.3) + стр.280 (гр.4)) / 2 К5=0.058 К5=-0.109 Відхилення -0.167

Нормативне значення коефіцієнта більше 0.

Наведені розрахунки показують, що грошова платоспроможність підприємства зменшилась на 0.141 і грошових

коштів не достатньо для забезпечення їх ефективного використання.

За рахунок власних оборотних активів і грошових зобов’язань підприємство на початку року мало змогу

покриття зобов’язань 28.825, а на кінець року цей показник зменшився на 26.625.

Наведені розрахункові коефіцієнти відповідають дійсному стану підприємства і свідчать про стабільний стан.

Із характеристики приведених показників видно, що на кінець звітного періоду 31.12.2013р. фінансовий стан

ПрАТ ”Будтранс” задовільний і дозволяє продовжувати виробничо-господарську діяльність.

Оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансових звітах внаслідок шахрайських дій.

Розглянуто отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді

аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті, як того вимагають Міжнародні стандарти аудиту,

керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на

діяльність Товариства. Під час аудиторської перевірки не було отримано жодної іншої інформації про відомі факти

таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб.

Висновок (Звіт) щодо вимог нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного аудиту фінансової звітності Товариства за 2013

рік, на основі вибіркового тестування та принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних аудиторських процедур не помічено жодних суттєвих фактів, які дають підстави

вважати, що звітність Товариства не відповідала, у всіх суттєвих аспектах, вимогам чинного законодавства України та

нормативно-правових актів України.

 

Оцінка стану впровадження корпоратиного управління

Стан корпоративного управління в Товаристві характеризується слідуючими принципами:

1.Мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій

товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.Товариство забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів.

3.Наглядова рада та виконавчий орган своєчасно обмінюються інформацією та ефективно взаємодіють в інтересах

товариства.

4.Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань,

що стосуються товариства.

5.Товариство забезпечує незалежний, об’єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю

товариства.

6.Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб та співпрацює з ними задля створення

добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства.

 

Висновок аудитора про перевірку фінансової звітності

Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту (№700, 701, 705, 706, 720, 800 і

інших). Аудиторська перевірка планувалась і здійснена, щоб одержати обгрунтовану впевненість в тому, що

фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка оцінювала застосування принципів

бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювала

надання звітів у цілому.

Аудитор вважає, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для підтвердження правильності та

адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення, реальності розміру зобов’язань у

фінансовій звітності, підтвердження факту інвентаризації зобов’язань за звітний період, відповідності даних фінансової

звітності даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності одна одній.

Перевірка надає обгрунтовану підставу для висловлення думки:

— фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013р. та

результат діяльності і рух грошових коштів, за рік що закінчився.

— товариство в усіх суттєвих аспектах виконало контрактні угоди щодо дотримання принципів бухгалтерського

обліку і фінансової звітності, станом на 31 грудня 2013р.

Аудитор підтверджує реальність та відповідність статей балансу з валютою балансу 1047.5т.грн., достовірність

“Звіту про фінансові результати” ПрАТ”БУДТРАНС” і відповідність форм фінансової звітності одна одній. Фінансові

звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової

звітності та відповідають вимогам законодавства.

Аудитор висловив безумовно-позитивну думку щодо фінансових звітів, на підставі яких складено узагальнені

фінансові звіти.

Дата видачі висновку 20.03.2014р.

м.Київ, вул.Іскрівська 20/1

 

Підприємець аудитор Семененко П.Ф.

/сертифікат серії А № 000208/ д/н д/н д/н

 

КОДИ
Дата 2014.01.01
Підприємство Приватне акціонерне товариство «Будтранс» за ЄДРПОУ 03481328
Територія ДЕСНЯНСЬКИЙ за КОАТУУ 8036400000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління Не визначено за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 12
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон пров. Карельський, 5, м.Київ, Деснянський, 02094

 

1. Баланс

на 31.12.2013 p.

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 727,9 699,1
первісна вартість 031 1772,9 1853,4
знос 032 (1045) (1154,3)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 727,9 699,1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 36 32,4
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 118,2 157,9
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1,7 0,1
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 190 158
Усього за розділом II 260 345,9 348,4
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 1073,8 1047,5

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 527,3 527,3
Додатковий вкладений капітал 320 227,8 231,7
Резервний капітал 340 18 18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 288,7 112,1
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 1061,8 889,1
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4 25,1
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 550 0 94
зі страхування 570 0 10,4
з оплати праці* 580 0 20,9
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 8 8
Усього за розділом IV 620 12 158,4
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1073,8 1047,5
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) 0

 

Примітки: д/н

 

 

Керівник Скупенко Олексій Володимирович

 

Головний бухгалтер Бондаренко Марина Володимирівна

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2013 р.

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 952,3 1419,9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 952,3 1419,9
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 952,3 1419,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (0) (0)
Інші операційні витрати 090 (770,1) (1287,7)
у тому числі: 091 0 86,4
092 0 0
Інші витрати 100 (250) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (1020,1) (1287,7)
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120) 130 -67,8 132,2
Податок на прибуток 140 (47,6) (71)
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 -115,4 61,2
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

 

Примітки: д/н

 

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій X

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов’язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X

виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату

після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом

звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини

об’єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: Регулярна річна інформація за 2013 рік емітента, який є приватним

акціонерним товариством, а раніше був відкритим акціонерним товариством, яким було

здійснено відкрите розміщення акцій, має склад форм у відповідності до розділу ІІІ, глави 4,

пункту 1, абзацу 1 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»,

затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. (далі — Положення №2826).

Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

До п. 2 — Емітент не має ліцензій станом на 31.12.2013 р.

До п. 3 — Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

До п. 4 — Емітент не має посади корпоративного секретаря.

До п. 5 — Рейтингові оцінки емітента не проводились.

До п. 8.- Юридичних осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента, немає.

До п.10. — Дивідендів не було ні у 2013 р., ні у 2012 р.

До п. 12_2) — Облігацій (процентних, дисконтних, цільових) немає.

До п. 12_3) — Інших цінних паперів, в т.ч. емісія яких підлягає реєстрації, немає.

До п. 12_4) — Похідних цінних паперів емітента немає.

До п. 12_5) — Викупу власних акцій емітентом у звітному періоді не було.

До п. 14_4) та до п.14_5) — Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів

продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки види

дільності підприємства не відносяться до переробної, добувної промисловості або виробництва

та розподілу електроенергії, газу, води і дохід (виручка від реалізації продукції) за звітний

період менша 5 млн. грн.

До п. 15. — Боргових цінних паперів емітента з забезпеченням випуску немає..

До пп. 18-22 — Іпотечних цінних паперів емітента немає.

До пп. 23-27 — Сертифікатів ФОН емітента немає.

До п.31 — Фінансової звітності емітента за Міжнародними стандартами немає.

До п.29. — Емісії цільових облігацій, забезпечених об’єктами нерухомості, немає.

В окремих формах звітності не заповнені окремі поля з наступних підстав:

а) «Титульний аркуш звіту» — не заповнена дата розміщення річної інформації на власній сторінці в мережі Інтернет, оскільки ця дата стане відома пізніше, у відповідності до послідовності підготовки річної інформації згідно з розділом І, главою 1, п.3 Положення №2826.

б) «Інформація про посадових осіб емітента» та «Інформація про осіб, що володіють 10

відсотками та більше акцій емітента (фізичні особи)» — не заповнено дати видачі і інші дані щодо

паспортів, оскільки немає згоди на розкриття паспортних даних, про що зазначається в описах

до цих форм.

в) «Інформація про зобов’язання емітента» — не заповнено дати виникнення і інші дані про

окремі види зобов’язань у зв’язку з їх відсутністю у емітента (див. розділ «Опис» цієї форми).

г) «Текст аудиторський висновку (звіту)» — у таблиці не заповнено дату і інші дані стосовно

Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним

учасником ринку цінних паперів.

 

 

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар