Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 03481328
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3792960, (044) 3792963
5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
24.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів (Протокол №1/2018 від 24.04.2018 р.) .
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.
Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за Статутом товариства.
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2079,4 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 480,908 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 44227.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 44226.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 44226.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова правління Григорович О.І.
Дата повідомлення: 24.04.2018
Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар