Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 03481328
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3792960, (044) 3792963
5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
24.04.2018 р. Загальні збори акціонерів ПрАТ „БУДТРАНС” прийняли рішення про зміну складу посадових осіб. Зміст рішення: припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради на новий строк. Обгрунтування змін: закінчення терміну дії повноважень членів Наглядової ради. Підстава змін: Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ „БУДТРАНС” №1/2018 від 24.04.2018 р.
Припинила повноваження Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна. Частка в статутному капіталі емiтента 4,085 % . Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі: 21540 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2015 р.
Припинив повноваження член Наглядової ради Гринченко Ігор Олегович. Частка в статутному капіталі емiтента 0 %. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі : 0 грн.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2015 р.
Припинила повноваження член Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна. Частка в статутному капіталі емiтента 2,346 %. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 12370 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2015 р.
Усі посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.
Обрана Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна. Загальними зборами акціонерів Григорович Л.В.обрана до складу Наглядової ради. В цей же день за рішенням Наглядової ради Григорович Ларису Володимирівну обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ „БУДТРАНС”. Частка в статутному капіталі емiтента 4,085 %. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі: 21540 грн. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: зам. Генерального директора ТОВ «Автоцентр”, Голова Наглядової ради ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2154 простих іменних акцій. Голова Наглядової ради Григорович Л.В. є акціонером товариства.
Обраний член Наглядової ради Григорович Володимир Олександрович. Частка в статутному капіталі емiтента 2,006 %. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі: 10580 грн Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора з економічних питань ТОВ «АГОРА СЕРВІС» з 17.10. 2016 року. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1058 простих іменних акцій. Член Наглядової ради Григорович В.О. є акціонера товариства.
Обрана член Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна. Частка в статутному капіталі емiтента 2,346 %. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі: 12370 грн. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, член Наглядової ради ПрАТ «БУДТРАНС». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1237 простих іменних акцій. Член Наглядової ради Зуєвич М.В. є акціонером товариства.
Усі обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова правління Григорович О.І.
Дата повідомлення: 24.04.2018
Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар