Зміни у керівному складі ПрАТ»Будтранс»

03.02.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»

2. Код за ЄДРПОУ: 03481328

3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445733034 0445733032

5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

03.02.2014 р. відбулися зміни у персональному складі посадових осіб емітента, а саме: звільнення та призначення.

Рішення про звільнення прийнято <Наглядовою радою> 03.02.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі <Заяви про звільнення за угодою сторін відповідно до п.1 ст.36 Кодексу законів про працю України та Протоколу Наглядової ради товариства №03/02-14 від 03.02.2014 р.>. Посадова особа Скупенко Олексій Володимирович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1900 р. д/н), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,999%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 27.12.2011 р.>. <Замість звільненої посадової особи призначено тимчасово виконуючою обов’язки Голови Правління Бондаренко Марину Володимирівну.> Звільнена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення прийнято <Наглядовою радою> 03.02.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі <Протоколу Наглядової ради товариства №03/02-14 від 03.02.2014 р.>. Посадова особа Бондаренко Марина Володимирівна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1900 р. д/н), призначена на посаду Голова Правління тимчасово виконуючою обов’язки. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: <на невизначений строк>. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: <заступник директора СПД Прокопенко, Головний бухгалтер ПрАТ «Будтранс»>. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акцій. Призначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова правління

Скупенко О.В.

(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

М. П.
03.02.2014

(дата)

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар