Звільнення Головного бухгалтера ПрАТ «БУДТРАНС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Будтранс»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03481328
1.4. Місцезнаходження емітента: пров. Карельський, 5, м. Київ, 02094
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 044573-30-34, 578-30-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http:// bud-trans.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Згідно Наказу № 19-к від 01.08.2012 р. Голови правління ПрАТ „Будтранс” відбулись зміни у складі посадових осіб товариства. Підстава такого рішення – звільнення за порушення трудових обов’язків та дій, що дають підстави для втрати довір’я (п.2 ст.41 КЗпП).
Звільнено з посади:
Головний бухгалтер Сай Олена Віталіївна, паспорт СМ №230655 вид. Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 19.04.2000 р., перебувала на посаді з 27.12.2011 р., часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Звільнена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Замість звільненої посадової особи ніхто не призначений. Призначення відбудеться пізніше за окремим наказом.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Голова правління Скупенко Олексій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 01.08.2012
(дата)

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар