Звільнення Ревізора ПрАТ «Будтранс»

23.10.2013
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Будтранс»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03481328
1.4. Місцезнаходження емітента: пров. Карельський, 5, м. Київ, 02094
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 044573-30-34, 578-30-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http:// bud-trans.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Достроково припинено повноваження посадової особи товариства – ревізора Касмінко Наталії Анатоліївни. Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою товариства 23.10.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Касмінко Н.А. від 08.10.2013 р. про звільнення з посади ревізора товариства за її бажанням з 23.10.2013 р. відповідно до пункту 13.4., підпункту 1 Статуту товариства, а саме: без рішення загальних зборів повноваження ревізора достроково припиняються з одночасним припиненням дії договору з ним за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за 2 тижні.
Звільнена посадова особа Касмінко Наталія Анатоліївна часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2012 р.
Замість звільненої посадової особи нікого не призначено на посаду, оскільки обрання ревізора товариства відноситься до виключної компетенції річних загальних зборів акціонерів відповідно до пункту 13.2. Статуту товариства.
Звільнена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ви можете залишити комментарій, або посилання на Ваш сайт.

Залишити комментар